pearleus

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน และการบริหารจัดการ ครั้งที่ 1/2560 ติดตามความคืบหน้าการจัดหาที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ


เมื่อ 3 ก.พ.60 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมด้านการจัดหาที่ดินและการบริหารจัดการ ครั้งที่ 1/2560 เพื่อติดตามความคืบหน้าในเรื่องการจัดหาที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และหารือเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) เพื่อพิจารณาต่อไป โดยมี ผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมธนารักษ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ        การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา กาญจนบุรี เชียงราย หนองคาย นครพนม และนราธิวาส นอกจากนี้ยังได้มีการประชุมผ่านระบบ Video Conference ไปยัง 10จังหวัดด้วย
          สำหรับการประชุมในวันนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการบริหารจัดการที่ดินราชพัสดุที่ได้มาตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 74/2559 ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจกาญจนบุรี และนครพนม (กรมธนารักษ์) โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติให้ความเห็นชอบในเรื่องการพัฒนาที่ดินในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้ง แห่ง ดังนี้ 1. เห็นชอบให้กรมธนารักษ์ดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ในการกำหนดกรอบหลักเกณฑ์การพิจารณาให้เอกชน หรือ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เช่าที่ดินราชพัสดุที่ได้มาตามคำสั่ง คสช.ที่ 74/2559 รวมทั้งการกำหนดวิธีการกำกับดูแลผู้ที่จะเข้ามาลงทุนและพัฒนาพื้นที่  2. ในการบริหารจัดการในที่ดินดังกล่าวเห็นชอบให้กรมธนารักษ์ กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนการเช่าที่ราชพัสดุ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม โดยเทียบเคียงหลักเกณฑ์การคิดอัตราค่าเช่า และค่าธรรมเนียมการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 ซึ่งคาดว่าการบริหารจัดการที่ดินดังกล่าวอย่างเหมาะสมจะสามารถดึงดูดนักลงทุนที่สนใจให้เข้ามาลงทุนและสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้
          นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานเกี่ยวกับที่ราชพัสดุที่จัดหามาเพื่อใช้ประโยชน์ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดอื่นๆ ซึ่งมีความคืบหน้าตามแผนงานที่วางไว้ เช่น ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารได้มีการจ่ายค่าเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบเรียบร้อยแล้ว เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด กรมธนารักษ์ได้จัดให้ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) เช่าที่ดินราชพัสดุเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด โดยได้จัดทำสัญญาเช่าแล้วเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคายและมุกดาหารอยู่ระหว่างดำเนินการเปิดประมูลสรรหาผู้ลงทุนในพื้นที่คาดว่าจะจัดสรรหาได้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้ เขตพัฒนาพิเศษสงขลาอยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาราษฎรที่บุกรุกในพื้นที่ราชพัสดุ เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากอยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองเพื่อให้ข้อยุติและกำหนดแนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบต่อไป โดยหลังจากนี้คณะอนุกรรม การด้านการจัดหาที่ดินฯ จะได้เร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำข้อสรุปเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา 
เศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) พิจารณาต่อไป 
 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น