pearleus

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

กระทรวงมหาดไทย แจ้งจังหวัดและอำเภอเตรียมความพร้อมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของประชาชนในส่วนภูมิภาค      เมื่อ 18 ก.พ. 60 นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค
      กระทรวงมหาดไทยขอเรียนให้ทราบถึงการดำเนินการในเรื่องของการจัดพิธีฯ ที่จะจัดขึ้นในส่วนภูมิภาค ซึ่งขณะนี้ กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ทุกจังหวัดได้เตรียมความพร้อมโดยพิจารณาคัดเลือกวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม อาทิ วัดประจำจังหวัด/อำเภอ หรือสถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด/อำเภอ เพื่อเป็นสถานที่ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์และเผาดอกไม้จันทน์ จังหวัด/อำเภอละ 1 แห่ง (ยกเว้นอำเภอเมืองให้จัดร่วมกับจังหวัด) โดยจะต้องมีพื้นที่เพียงพอสำหรับรองรับประชาชนที่มาร่วมพิธี 
      สำหรับการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ อาทิ การจัดเตรียมสถานที่ตั้งภาพพระบรมโกศ การเชิญชวนจิตอาสา ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เพื่อร่วมจัดทำดอกไม้จันทน์เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้มาร่วมพิธี และเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ซึ่งจังหวัดและอำเภอจะดำเนินการตามหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ อย่างสมพระเกียรติ และให้จังหวัดได้จัดเตรียมข้อมูลภาพพระราชประวัติและภาพพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงงานในพื้นที่จังหวัด/อำเภอ อาทิ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำหรับใช้ในการจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อให้ประชาชนได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในบริเวณสถานที่จัดพิธีฯ ซึ่งทั้งหมดจะเป็นกิจกรรมที่จะจัดขึ้นพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ
      นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการติดตามรับชมการถ่ายทอดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ทุกจังหวัดจะมีการติดตั้งจอ LED ขนาดใหญ่ เพื่อให้ประชาชนที่มาร่วมงานได้รับชม ณ สถานที่จัดงานของจังหวัด พร้อมจัดเจ้าหน้าที่แจกจ่ายแผ่นพับพระราชประวัติให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมพิธีด้วย   
      รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทย จังหวัด อำเภอ ตลอดจนหน่วยงาน และภาคประชาชนในพื้นที่จะได้ร่วมกันเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ทั้งในเรื่องของสถานที่และขั้นตอนต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สวยงาม และสมพระเกียรติ ซึ่งจะได้แจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น