pearleus

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

กระทรวงมหาดไทย ออกประกาศกระทรวงฯ ผ่อนผันให้คนต่างด้าวที่เป็นพยานและผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และได้รับอนุญาตให้ทำงาน ได้ตามกฎหมายเป็นเวลา 2 ปีหลังสิ้นสุดคดี


    เมื่อ 5ก.พ.60 นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย จำนวน 2 ฉบับ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 เพื่อผ่อนผันให้ผู้เสียหายและพยานในคดีค้ามนุษย์อยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราว และได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ตามกฎหมายได้ไม่เกิน 1 ปี และสามารถขอขยายได้อีกครั้งละไม่เกิน 1 ปี โดยให้ผู้ที่ได้รับการผ่อนผันต้องจัดทำทะเบียนประวัติ และบัตรประจำตัวสำหรับคนไม่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร และได้รับการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม การดูแล คุ้มครอง อาทิเช่น การบำบัดฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ และการขออนุญาตทำงาน เป็นต้น 
     กระทรวงมหาดไทยขอเรียนว่าเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้เสียหายและพยาน ในคดีค้ามนุษย์ และการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด กระทรวงมหาดไทยจึงได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ที่ได้ให้ความเห็นชอบ เรื่อง การผ่อนผันให้ผู้เสียหายและพยานในคดีค้ามนุษย์อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ตามกฎหมายหลังสิ้นสุดคดี ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย จำนวน 2 ฉบับ คือ 
 1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นพยานที่สืบพยานก่อนการฟ้องคดี หรือระหว่างการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560
 2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับผู้เสียหายจากการกระทำผิดฐานค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560
    โดยมีสาระสำคัญเพื่อผ่อนผันให้ผู้เสียหายและพยานในคดีค้ามนุษย์อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานได้ตามกฎหมายเป็นเวลา 2 ปี หลังคดีสิ้นสุด และให้รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของคนต่างด้าวดังกล่าวด้วย โดยให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาอนุญาตและกำหนดระยะเวลาให้คนต่างด้าวผู้นั้นอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อการทำงานต่อไป และให้ไปรายงานตัวต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น เพื่อจัดทำหรือปรับปรุงแก้ไขทะเบียนประวัติและ บัตรประจำตัวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร พร้อมทั้งไปขอรับใบอนุญาตการทำงานกับนายจ้างต่อนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของต่างด้าวตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ เมื่อการอนุญาตครบกำหนด 2 ปี หากคนต่างด้าวดังกล่าวไม่มีพฤติการณ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือความมั่นคงของราชอาณาจักร หากประสงค์จะทำงานกับนายจ้างต่อไปอีกอาจขออยู่ในราชอาณาจักรได้อีกคราวละ 1 ปี โดยการขออนุญาตให้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ 
    ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า การคุ้มครองและช่วยเหลือผู้เสียหาย หรือพยานในคดีค้ามนุษย์ ถือเป็นอีกมาตรการสำคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยยึดหลักการปฏิบัติตามกฎหมายและปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยธรรม และลดปัจจัยเสี่ยงของการตกเป็นเหยื่อในขบวนการค้ามนุษย์ในทุกๆ ด้าน 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น