pearleus

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

"วิศิษฐ์"เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ ลดความรุนแรงในครอบครัว

นายวิศิษฐ์ เดชเสน
เมื่อวันที่ 7 ก.พ.นายวิศิษฐ์ เดชเสน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครอบครัวลดความรุนแรงในเด็กเล็ก รุ่นที่ 3 พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กเล็ก” การอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้ครอบครัวมีศักยภาพ สามารถเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนาเด็กเล็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง และสร้างสภาพแวดล้อมที่ปราศจากการกระทำความรุนแรงต่อเด็กเล็กในทุกสภาพแวดล้อม รวมทั้งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวัง คุ้มครอง ช่วยเหลือเยียวยา และแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวต่อเด็กเล็ก ร่วมกับจังหวัด และกลไกสหวิชาชีพในพื้นที่ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น