pearleus

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

"เวทีรณรงค์ให้มีนักการเมืองสตรีมากขึ้น" "อดุลย์"ประธานเปิด-หนุนบทบาทการเมือง

พล.ต.อ.อดุลย์
อธิบดีกรมสตรีฯเลิศปัญญา
            เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 60  เวลา 13.00 น. ณ โรงแรม S 31  สุขุมวิท 31 กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก
อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)
เป็นประธานพิธีเปิด “เวทีรณรงค์ให้มีนักการเมืองสตรีมากขึ้น”  จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี
ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ร่วมกับ อินเตอร์
เนชั่นแนล รีพับลิกัน อินสติติวท์ประจำประเทศไทย โดยมี นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรม
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม  พร้อมรับฟังและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ความคิดเห็น  และที่สำคัญการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสตรีได้
เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในทุกระดับ
            พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า ปัจจุบัน ผู้หญิงมีบทบาทและมีส่วนร่วมมากขึ้นทั้งในเวที
ระดับชาติ ภูมิภาคและนานาชาติ โดยเฉพาะในระดับผู้นำทั้งในภาครัฐ ที่เป็นผู้นำประเทศ และผู้
บริหารภาคธุรกิจ สำหรับสตรีไทยมีบทบาทสำคัญในทางการเมืองเป็นจำนวนมาก ซึ่งหากพิจารณา
จากสถิติประชากรไทย ที่มีจำนวนผู้หญิงมากกว่าครึ่งของประเทศ นั้นผู้หญิงจึงควรได้เป็นผู้แทนของ
ประชาชนตามสัดส่วนนี้ด้วย อีกทั้งผู้หญิงมีมุมมองและประสบการณ์ที่แตกต่างจากผู้ชาย จึงทำให้เกิด
การสร้างความหลากหลายในการพัฒนาประเทศ แต่จากสถิติจำนวนผู้สมัครและผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็น
สมาชิก สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 - 2554 พบว่าอัตราส่วนผู้สมัครรับ
เลือกตั้งและผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง ชายต่อหญิงเท่ากับ 10 : 1 คน ซึ่งอาจเนื่องมาจากสังคมไทยยังไม่ให้
การยอมรับในศักยภาพและความสามารถของสตรี จึงทำให้โอกาสที่สตรีจะเข้าไปมีบทบาทและมีส่วน
ร่วมในทางการเมืองยังน้อยกว่าด้านอื่นๆ
             รมว.พม.กล่าวต่อว่า รัฐบาล โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ จึงมีนโยบายให้การส่งเสริม
และสนับสนุนสตรีได้เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในทุกระดับ ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา โดยเริ่มจาก
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีเข้าสู่การเมืองระดับท้องถิ่น ซึ่งเป็นการเมืองระดับรากหญ้าที่น่าจะ
เป็นรูปธรรมมากที่สุดในการส่งเสริมสตรีเข้าไปสู่การมีส่วนร่วมในระดับตัดสินใจทางการเมือง และ
เป็นฐานไปสู่การเมืองระดับชาติต่อไป  พร้อมระบุว่า สำหรับ “เวทีรณรงค์ให้มีนักการเมืองสตรีมากขึ้น” จะมีการเสวนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ ประกอบด้วย 1) รัฐธรรมนูญและการส่งเสริมสตรี ให้มีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น โดย ดร. จุรี วิจิตรวาทการ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 2) แนวทางและบทบาทของอนุกรรมกรรมาธิการด้านสตรีในการส่งเสริมสตรีให้มีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น  โดย ดร. สุธาดา  เมฆรุ่งเรืองกุล อนุกรรมาธิการกิจการสตรี ในคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 3) แผนพัฒนาสตรีในการส่งเสริมสตรีให้มีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น โดย คุณรัตนา  สัยยะนิฐี  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสตรี  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 4) นโยบายพรรคเพื่อไทยในการส่งเสริมสตรีให้มีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น โดย ผู้แทนพรรคเพื่อไทย และ 5) นโยบายพรรคประชาธิปัตย์ในการส่งเสริมสตรีให้มีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น โดย ผู้แทนพรรคประชาธิปัตย์ ทั้งนี้ เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นที่สำคัญร่วมกัน อันนำไปสู่การส่งเสริมบทบาทของสตรีทางการเมืองในทุกระดับให้มากยิ่งขึ้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น