pearleus

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

รองกมธ.สังคมฯ เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ระหว่างเพศ 2558 ครั้งที่2

 สุวรรณี สิริเวชชะพันธ์
เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 60  เวลา 09.00 น. นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส คนที่สอง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2 ซึ่งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) นำโดย  นางพัชรี อาระยะกุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และนางรัตนา สัยยะนิฐี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสตรี ร่วมกับ คณะกรรมาธิการสังคมฯ จัดขึ้น ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้มุ่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 รวมถึงการบูรณาการการทำงานของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการป้องกันและคุ้มครองมิให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น