pearleus

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

จังหวัดนครปฐม ประชุมการดำเนินงาน โครงการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวัด

เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ห้องประชุมสำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวัดตามยุทธศาสตร์ประเทศ ปีงบประมาณ 2560 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุม ซึ่งนายวารินทร์ ทองแก้ว พลังงานจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า การจัดทำแผนปฏิบัติการพลังงานระดับจังหวัดที่ผ่านมานั้น สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานได้ดำเนินการจัดเตรียมเครื่องมือต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผน และให้สำนักงานพลังงานจังหวัด 76 จังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ โดยเน้นการนำเอากระบวนการควบคุมคุณภาพPlan-Do-Chech-Act (PDCA) มาใช้เป็นกรอบการทำงาน และได้แบ่งกลุ่มของจังหวัดออกเป็น กลุ่ม เพื่อง่ายต่อการให้คำปรึกษาและเสนอแนะแนวทางการทำงาน โดยได้เริ่มกระบวนการนี้มาตั้งแต่ปี พ..2555 ซึ่งเป็นการเตรียมการด้านฐานข้อมูลต่างๆ ให้มีความพร้อม ต่อมาในปี พ..2556 ได้เริ่มการจัดทำแผนปฏิบัติการพลังงานใน 38 จังหวัดแรก และในปี พ..2557 ได้ดำเนินการต่ออีก 38 จังหวัด ที่เหลือ และในปี พ..2559 ได้เริ่มดำเนินการพัฒนาการกระบวนการประเมินผลแผนปฏิบัติการพลังงานระดับจังหวัด  
สำหรับการดำเนินงานโครงการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวัดตามยุทธศาสตร์ประเทศ ปีงบประมาณ 2560 ในครั้งนี้เพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงแผนปฏิบัติการพลังงานระดับจังหวัด อีกทั้งประเมินผลการจัดทำแผนปฏิบัติการพลังงานระดับจังหวัด ตลอดจนผลักดันให้เกิดการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัดและแผนปฏิบัติการพลังงานระดับจังหวัด และเพื่อรวบรวมข้อมูลดัชนีชี้วัดพลังงานของแต่ละจังหวัด และพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลพลังงานเชิงพื้นที่ให้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศ โดยบูรณาการมิติต่างๆในระดับพื้นที่ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น