pearleus

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ปลักไม้ลาย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม


เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2560 นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ พร้อมด้วยนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ปลักไม้ลาย หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อเยี่ยมชมแปลงเกษตรอินทรีย์ การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าด้านการเกษตร การคัดแยกพืช การเพาะปลูกโรงเรือนพลาสติก การตลาดพืชผักอินทรีย์ เยี่ยมชมการกำจัดผักตบชวาด้วยการเพาะเลี้ยงและเพิ่มจำนวนเชื้อรา ตลอดจนเยี่ยมชมสินค้า OTOP และพบปะเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ณ ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ปลักไม้ลาย เป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของนายสุธรรม จันทร์อ่อน ที่ได้ริเริ่มจากการปลูกผักปลอดสารพิษ ทำเกษตรอินทรีย์ การทำนาปลูกข้าวเอง โดยลงทุนซื้ออุปกรณ์ในการสีข้าว และทำโรงสีข้าว อีกทั้งเลี้ยงปลา เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ ปลูกต้นกล้วย ไม้ดอกไม้ประดับตามคันนา และตามทางที่ปลูกผักอินทรีย์ ทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และยังมีเงินเก็บออมในครอบครัว จึงได้เริ่มก่อตั้งศูนย์เรียนรู้เมื่อปี 2550 เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม และศึกษาดูงาน ซึ่งในปัจจุบันมีผู้สนใจจากทั่วประเทศ เดินทางมาฝึกอบรม และศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น