pearleus

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

อธิบดีสค.จัดอบรมต้นกล้าครอบครัว เน้นกิจกรรมสร้างคุณค่าให้ตนเอง มุ่งป้องกันความเสี่ยงค้าประเวณี


 เมื่อ 21 ก.พ. 2560 เวลา 09.00 น. นายเลิศปัญญา  บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมต้นกล้าครอบครัว เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการค้าประเวณี ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 2 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร
     นายเลิศปัญญา  กล่าวว่า ปัจจุบันสภาวะแวดล้อมและบริบทในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปมีความซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้น ทำให้ทุกๆ คน โดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นหญิงต้องเข้าใจสถานการณ์ เรียนรู้สังคม และต้องสามารถปรับตัว พัฒนา เปลี่ยนแปลงตนเองได้อย่างเหมาะสม ซึ่งถ้าหากเด็กกลุ่มนี้มีพื้นฐานการปรับตัวหรือเพศสภาวะไม่ดีพอ จะทำให้ไม่เท่าทันสังคม หรือมีความประพฤติที่เป็นอันตรายต่อชีวิต เช่น หลงใหลในวัตถุ และพฤติกรรมบริโภคนิยม ซึ่งอาจนำไปสู่การถูกล่อลวงทางเพศเพราะต้องการเงินมาซื้อของใช้ฟุ่มเฟือย
    จากสถานการณ์ดังกล่าว การสร้างความตระหนักรู้และการมีความรู้เรื่องเพศสภาวะถือเป็นแนวทางป้องกันปัญหาที่มีประสิทธิภาพ สค. จึงได้พัฒนาและจัดทำคู่มือหลักสูตรต้นกล้าครอบครัวเพื่อป้องกันความเสี่ยงการค้าประเวณีขึ้น เพื่อใช้สนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีให้กับผู้ปฏิบัติงานของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวของ สค. ทั้ง 8 แห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและสามารถนำไปปรับใช้สำหรับดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) หลักสูตรดังกล่าวมีเนื้อหาการเรียนรู้เรื่องเพศสำหรับกลุ่มวัยใส(นักเรียนชั้น ป. 4 - ป. 6) โดยการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรจะคำนึงถึงวิถีชีวิต สังคม และประเพณีในท้องถิ่น ตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญในการสอน หรือจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาในชุมชน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เสริมทักษะ และความตระหนักในเรื่องเพศ ให้กับเด็กประถมปลาย หรือวัยใส เพื่อป้องกันมิให้ถูกล่อลวง/ล่วงละเมิดทางเพศ ตลอดจนไม่ถูกชักนำเข้าสู่กระบวนการค้าประเวณี โดยหลักสูตรดังกล่าวประกอบด้วย 4 กิจกรรม สำคัญ ได้แก่ 1) กิจกรรมสร้างความตระหนักในตนเอง 2) กิจกรรมสร้างคุณค่าในตนเอง 3) กิจกรรมทักษะป้องกันตนเอง และ 4) กิจกรรมการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม ซึ่ง สค. คาดหวังว่า หลักสูตรนี้จะช่วยให้เด็กกลุ่มเป้าหมายมีภูมิคุ้มกันและรู้จักป้องกันตนเอง ตลอดจนเป็นการดำเนินงานที่มีความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งของ สค.และในอนาคตจะมีการขยายผลกิจกรรมดังกล่าวเข้าไปในชุมชนและในโรงเรียน เพื่อให้คนในชุมชนร่วมกันช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นการส่งเสริมให้มีเครือข่ายในการทำงานและช่วยเหลือกันอย่างยั่งยืน นายเลิศปัญญา กล่าวในตอนท้าย
     ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เจ้าหน้าที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว วิทยากรสื่อมวลชน และผู้สังเกตการณ์ รวม 120 คน0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น