pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

กระทรวงมหาดไทยเร่งบูรณาการข้อมูล แผนงาน และโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เพื่อเป็นแผนหลักในการดำเนินการด้านการพัฒนาผังเมืองตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี


          เมื่อ ก.พ.60 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม กระทรวงมหาดไทย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อบูรณาการข้อมูล แผนงาน และโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เพื่อเป็นแผนหลักในการดำเนินการด้านการผังเมือง ครั้งที่ 1/2560 โดยมี ผู้บริหาร ของกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เข้าร่วมการประชุมฯ
          โดยในการประชุมฯ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การประชุมในวันนี้สืบเนื่องจากในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนภาพซึ่งแสดงความเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เช่น ระบบราง ถนน ไฟฟ้า ประปา เพื่อเป็นแผนหลักในการดำเนินการด้านการพัฒนาผังเมืองของประเทศ ดังนั้น กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อบูรณาการข้อมูล แผนงานและโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเป็นแผนหลักในการดำเนินการด้านผังเมือง โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน และอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง   เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะทำหน้าที่กำหนดแนวทางการบูรณาการข้อมูลแผนงานและโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ พิจารณา ตรวจสอบข้อมูล แผนงาน โครงการฯ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการวางแผนระยะยาวเพื่อบูรณาการการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและการผังเมืองให้สอดคล้องกัน 

          สำหรับแนวทางการดำเนินงานเพื่อเชื่อมโยงระบบโครงการสร้างพื้นฐานของประเทศ ได้มีการวางแผน งานที่จะต้องรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเป็นลำดับแรก ซึ่งที่ผ่านมาการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและการผังเมืองของไทยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลายหน่วยงานและมีความเกี่ยวพันกัน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการบูรณาการฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและฐานข้อมูลเหล่านี้ร่วมกัน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบ โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งรายละเอียดของข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทุกประเภททั้งด้านคมนาคมขนส่ง ด้านแหล่งน้ำ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสื่อสาร และด้านผังเมืองที่ทุกหน่วยงานได้จัดทำไว้และอยู่ในความรับผิดชอบให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ในฐานะของฝ่ายเลขานุการของ คณะกรรมการฯ นำมาบูรณาการ ทบทวน ปรับปรุงฐานข้อมูลอย่างครบถ้วนต่อไป และจะได้จัดทํารายงาน แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศและข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น