pearleus

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เรือนจำกลางนครปฐมเปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง หลักสูตรสัคคสาสมาธิ เพื่อพัฒนาพฤตินิสัย แก้ไข ฟื้นฟู ให้ผู้ต้องขังรู้จักมีสติ สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเป็นพลเมืองดีของสังคม

 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง หลักสูตรสัคคสาสมาธิ ณ บริเวณแดนการศึกษาและพัฒนาจิตใจ ส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง เรือนจำกลางนครปฐม โดยนายเกียรติศักดิ์ เวชวงศ์วาน ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครปฐม กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์ร่วมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ ได้จัดทำโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังหลักสูตรสัคคสาสมาธิ ตามแนวทางพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งของกรมราชทัณฑ์ที่จะพัฒนาพฤตินิสัย แก้ไข ฟื้นฟู ให้ผู้ต้องขังรู้จักหลักคำสอนและวิธีปฏิบัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยหลักสูตรเป็นการทำสมาธิแบบง่าย ๆ แต่ได้ผลเร็ว และเมื่อจบหลักสูตรทุกคนก็จะได้รับความรู้ ความเข้าใจในวิชาสมาธิอย่างชัดเจน สามารถที่จะนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวัน อันจะช่วยลดความเครียด และความทุกข์ใจได้มาก โดยหลักสูตร สัคคสาสมาธิ” หมายความว่า สมาธิยกใจสู่สวรรค์ หลักสูตรสัคคสาสมาธินี้ มีการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มีผู้เข้ารับการศึกษาและสอบผ่านภาคทฤษฎี และปฏิบัติจากเรือนจำ/ทัณฑสถานต่าง ๆ เป็นจำนวน 24,000 คน สำหรับนักศึกษาสัคคสาสมาธิ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2559 ของเรือนจำกลางนครปฐม มีผู้ต้องขังเข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ มีจำนวน 227 คน โดยอบรมตั้งแต่วันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2559

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้กล่าวกับผู้ต้องขังที่เข้ารับการอบรมว่า ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมตั้งใจและเก็บเกี่ยวความรู้จากคณะวิทยากร จนมีความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งจะเกิดผลดีแก่ตัวผู้เข้ารับการอบรมตลอดจนครอบครัวในการสร้างความสงบให้แก่ชีวิต ดังสุภาษิตโบราณที่ว่า จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว” ถ้าจิตมีความสงบแล้ว กายก็จะมีความสุขตามไปด้วย ในการทำจิตใจให้สงบมีสมาธิ มีสติในการดำรงชีวิต ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมภายนอกภายหลังได้รับการปล่อยตัวได้อย่างปกติสุขต่อไป 0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น