pearleus

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมต้อนรับคณะทูตสันถวไมตรีจากประเทศไต้หวันที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม

 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะทูตสันถวไมตรีจากประเทศไต้หวันที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นำโดยนายแอนดรูว์ จัง หัวหน้าคณะทูตฯ และนายลินคอน อุปทูตประจำสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย และยุวทูตไต้หวัน รวมทั้งสิ้น 21 คน โดยกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 2 ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไต้หวัน ที่มีความสนใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ได้มีโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษาในต่างประเทศ อีกทั้งได้สัมผัสศิลปวัฒธรรมที่หลากหลาย ตลอดจนด้านเศรษฐกิจ ภาษา และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประเทศต่างๆ เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการให้ความร่วมมือกับประเทศต่างๆ และความสำคัญของการลงทุนในกลุ่มเศรษฐกิจใหม่อีกด้วย โดยกระทรวงศึกษาธิการประเทศไต้หวัน ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 2 ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 114 แห่ง ให้เหลือเพียง 3 แห่ง เพื่อเป็นทูตสันถวไมตรีรุ่นใหม่ เข้าร่วมศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านต่างๆ ภายในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และประเทศไทย เพื่อนำข้อมูลต่างๆกลับไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนนักเรียนในประเทศไต้หวันต่อไป
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้กล่าวถึงศักยภาพของจังหวัดนครปฐม ที่มีความโดดเด่น ประกอบด้วย ด้านการเกษตร ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร เพราะมีระบบชลประทานที่ดี โดยอาศัยแหล่งน้ำจากลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ท่าจีน และแม่กลอง มีผลผลิตทางเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว พืชไร่ ไม้ผล และไม้ดอกไม้ประดับ และการประมง อีกทั้งด้านการศึกษา มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งในพื้นที่ ล้วนเป็นกำลังผลิตในการพัฒนาแหล่งอาชีพที่มีฝีมือและอุตสาหกรรมด้านต่างๆ และด้านอุตสาหกรรม มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สำคัญ ได้แก่ อาหาร พลาสติก ผลิตภัณฑ์โลหะ สิ่งทอและเคมี ซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มที่เป็นกลุ่ม Cluster ที่จังหวัดนครปฐม

หลังจากนั้นได้มีการแสดงในชุด พ่อของแผ่นดิน จากโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นการแสดงร่วมสมัยผสมผสานกันระหว่างการเต้นและการรำ มีการแสดงนำ การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง 4 ภาค ถือเป็นการแสดงที่บ่งบอกถึงความเป็นไทย ต่อด้วยการแสดงละครสั้นจากคณะยุวทูตไต้หวัน โดยการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และการบรรเลงเพลงสากล และเพลงไต้หวันอย่างไพเราะ ซึ่งการแสดงในครั้งนี้ สร้างความประทับใจให้กับทั้งสองประเทศเป็นอย่างยิ่ง


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น