pearleus

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ขอเชิญเยาวชนเข้าร่วม โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2559 เรื่อง “วาดสีสันความดี บนดวงฤดีสีขาว” รุ่นที่ 4

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิราภรณ์ วรรณดี  ผู้รับผิดชอบโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า  วัยเด็กเล็ก เป็นวัยที่มีหัวใจสดใสว่างเปล่าดุจผ้าสีขาวที่รอการแต่งแต้มสีสันต่างๆ การสร้างโอกาสให้เด็กเล็กมีประสบการณ์ดีๆ และประทับใจย่อมเหมือนการวาดสีสันที่ดีและสวยงามลงบนหัวใจดวงน้อยๆ ประสบการณ์ดีที่สวยงามในวัยเด็ก ย่อมเป็นส่วนสำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตในอนาคตช่วงวัยหนุ่มสาวและวัยต่อไปวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักถึงปัญหาความเจริญทางเทคโนโลยีที่อาจทำให้เด็กเล็กหรือเยาวชนลืมกิจกรรมความเป็นพุทธศาสนิกชนไปบ้าง จึงจัดกิจกรรมสร้างประสบการณ์ที่ดีด้านต่างๆ อาทิ การสวดมนต์ไหว้พระทุกเช้า การนั่งสมาธิ เดินจงกรม ศิลปะตามความถนัดและความสนใจที่เสริมสมาธิให้เด็กทำจนสำเร็จ เช่น วาดภาพ ระบายสี การฝีมือ การประดิษฐ์สร้างสรรค์ การทำอาหารง่ายๆ แทรกด้วยจริยธรรมและคุณธรรมในศาสนา เพื่อให้เด็กๆ มีความสุข ประดุจการวาดสีสันแห่งความดี ลงบนดวงใจสีขาวบริสุทธิ์ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้เยาวชนอายุประมาณ 8-10 ปี ได้ซึมซับและประทับไว้ในจิตใจจนเติบโตเป็นคนดี สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การสวดมนต์ไหว้พระ ฝึกสัมมาวาจา-ทำบุญ-ทำทาน-สมาธิ-เดินจงกรม ฝึกคิดอย่างมีเหตุผลด้วยกิจกรรมเชื่อมโยงกับคุณธรรมและจริยธรรม ฝึกวาดภาพตามจินตนาการ ฝึกทำอาหารง่ายๆ และมีประโยชน์ ประดิษฐ์ศิลปะตามความถนัด ความสนใจและความชอบ

          ในส่วนการรับสมัครเป็นเยาวชนอายุประมาณ 8-10 ปี จำนวน 30-50 คน โดยมีระยะเวลาดำเนินการอบรมระหว่าง วันที่ 21 มีนาคม – 1 เมษายน 2559 รวม 10 วันทำการ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. สถานที่ฝึกอบรมน้ำทองสิกขาลัย วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล หลังโลตัส ศาลายา ทั้งนี้สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ หน่วยบริการวิชาการ ห้อง 204 ชั้น 2 วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เอกสารประกอบการสมัครประกอบด้วย ภาพถ่ายขนาด 2 x 2.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ สำเนาสูติบัตร/บัตรประชาชน หรือเอกสารทางการศึกษา สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง ที่เซ็นรับรองสำเนา โดยมีค่าลงทะเบียน คนละ 5,000 บาท โดยการจ่ายเงินค่าลงทะเบียนสามารถจ่ายเงินสดได้ที่ หน่วยการเงิน ชั้น 2วิทยาลัยศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล กรณีโอนเข้าบัญชี ในนาม โครงการอบรมภาคฤดูร้อน วิทยาลัยศาสนศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยมหิดล ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่333-240415-6 โทร.แจ้ง 02 800 2630 ต่อ 208,105 สอบถามรายละเอียด 02 800 2630 ต่อ 208,105หรือ 081 699 6008(อ.วชิราภรณ์) อี-เมล jod1952@hotmail.comโหลดใบสมัครwww.crs.mahidol.ac.th

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น