pearleus

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญชวนประชาชนติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบทเป้าหมายและทิศทางการทำงานในปี 59 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้าน/ชุมชนอย่างยั่งยืน

          เมื่อ 9 ก.พ. 59  ที่กระทรวงมหาดไทย นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท ตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระยะ 4 ปี (2557 – 2560) มุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area-base Development Approach) มีเป้าหมายเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนให้ทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของตนเอง และนำไปสู่การจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยมีหมู่บ้านพื้นที่เป้าหมาย 23,587 หมู่บ้าน
          ดังนั้น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงแนวทางและวิธีการทำงานให้กลไกในพื้นที่ที่มีหน้าที่แปลงยุทธศาสตร์ สู่ การปฏิบัติ กระทรวงมหาดไทยจึงได้กำหนดจัดการประชุมชี้แจงนโยบาย การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบทผ่านการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  ช่อง (NBTเพื่อสื่อสารโดยตรงไปถึงคณะทำงานในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว และครอบคลุมถึงผู้ปฏิบัติในทุกระดับ โดยกำหนดจัดขึ้น ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งจะมีการเชื่อมโยงสัญญาณไปยังห้องประชุมจังหวัดทุกจังหวัดด้วย และได้กำหนดให้มีการประชุมชี้แจงคณะทำงานระดับพื้นที่ในภูมิภาคในวันดังกล่าวด้วย มีรายละเอียดของการจัดกิจกรรม ดังนี้
          ในช่วงเช้าเวลา 09.00  12.00 น. ทุกจังหวัดจะมีการจัดกิจกรรมประชุมชี้แจงคณะทำงานระดับพื้นที่ในภูมิภาค       โดยเชิญกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะทำงานระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน แกนนำหมู่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน   ในหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทบทวนบทบาทของคณะทำงานทุกระดับในการดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้านเป้าหมายที่ผ่านมาของแต่ละหน่วยงาน และภาพรวมในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่
          จากนั้นในช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 14.00  16.00 น. จะเป็นการรับฟังการมอบนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดจากกระทรวงมหาดไทย โดยมี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน พร้อมด้วย นายประสาท พาศิริ รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมมอบนโยบาย ซึ่งจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัฐบาล การส่งเสริมการขับเคลื่อนและแนวทางปฏิบัติ การชี้แจงกระบวนการทำงาน พร้อมตอบคำถามในประเด็นต่างๆ ที่มาจากประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่รับชมการถ่ายทอดสดในครั้งนี้ได้รับทราบถึงนโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ เกิดความเข้าใจและการมีส่วนร่วม อันจะนำไปสู่การปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

          โอกาสนี้ กระทรวงมหาดไทยจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานภาคี ทีมประเทศไทยตำบลหรือทีมประชารัฐ และประชาชนที่สนใจ ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการมอบนโยบายดังกล่าว  ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา14.00  16.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง (NBT)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น