pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

รมช.มท. เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาชี้แจงการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบแท่งพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ ย้ำให้ “คนท้องถิ่น” ร้อยใจเป็นหนึ่งเดียวร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมพัฒนาประเทศให้เดินไปข้างหน้าบนพื้นที่ความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ

          
 เมื่อ 11  ก.พ. 59  เวลา 09.30 น. ที่ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การประชุมอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจให้แก่กลุ่มคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มผู้บริหาร ผู้แทนข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกประเภทตำแหน่ง เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถนำหลักการบริหารงานบุคคลรูปแบบใหม่ไปปฏิบัติได้จริงอย่างถูกต้อง         โดยท้องถิ่นได้เข้าสู่ระบบแท่งอย่างสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559 ที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประมาณ 1,300 คน

          โอกาสนี้ นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นรูปแบบใหม่ โดยกล่าวถึง สาระสำคัญของการบริหารงานบุคคลแนวใหม่ ได้แก่  1. การดึงดูดคนที่มีความสามารถให้เข้ามาทำงานในองค์กรได้ 2. เพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากร    ในองค์กรตลอดเวลา และ 3. รักษาคนที่มีความรู้ให้อยู่ในระบบได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่เน้น งานคู่กับคน” และ คนสร้างงาน มุ่งเน้นการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานในพื้นที่ เพื่อสร้างความผาสุขให้แก่พี่น้องประชาชนในท้องถิ่น  ดังนั้น กระทรวงมหาดไทยจึงต้องสร้างความเข้าใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อเตรียมความพร้อมในหลายๆด้าน ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
          อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญ คือ การเมืองการปกครองและการบริหารจัดการภาครัฐ ปัจจุบันสังคมไทยมีความตื่นตัวทางการเมืองและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองมากขึ้นทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม มีการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือในกิจกรรมด้านต่างๆ หลายภาคส่วน โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลอันเป็นหลักสากล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นจึงถูกคาดหวังและตั้งเป้าให้เป็นจุดเชื่อมโยงที่สำคัญที่สุดของการแก้ไขปัญหาของประเทศ ดังนั้น จึงขอให้ทุกคนได้ ร้อยใจเป็นหนึ่งเดียว” คือ ต้องร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมแก้ไขปัญหา และร่วมติดตามประเมินผลเพื่อปรับปรุง และพัฒนาระบบการทำงานให้ดีขึ้น ช่วยกันพัฒนาประเทศของเราให้เดินไปข้างหน้าบนพื้นฐานความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ ขณะเดียวกันรัฐบาลก็มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และการกำกับดูแลการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้

           สุดท้ายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ย้ำว่ารัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของท้องถิ่นอย่างเต็มที่ โดยมีแนวทางการดำเนินนโยบายยึดโยงกับแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ได้มีคำแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่น วางใจในระบบราชการ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ และที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ คือ การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นใหม่ โดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้ระบบดังกล่าวมีศักยภาพที่สูงขึ้น สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยหลักความรู้ ความสามารถ และระบบคุณธรรม เพื่อช่วยพัฒนาการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นไป0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น