pearleus

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

นครปฐมเปิดโครงการประชุมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานในการดำเนินงานป้องกันยาเสพติดในพื้นที่ภาค 7 จังหวัดนครปฐม

 จังหวัดนครปฐมเปิดโครงการประชุมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานในการดำเนินงานป้องกันยาเสพติดในพื้นที่ภาค 7 จังหวัดนครปฐม เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ที่โรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการประชุมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานในการดำเนินงานป้องกันยาเสพติดในพื้นที่ภาค 7 จังหวัดนครปฐม เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ และส่งเสริมให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้แก่ผู้ประกอบการและลูกจ้างในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนลงมา จำนวน 3,661 แห่ง รวมทั้งมุ่งเน้นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ตลอดจนร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้เกิดความตระหนักและสร้างจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
โดยนายอาณาจักร สุทธายน แรงงานจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไข โดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและจัดการปัญหาอื่นๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ ดังนั้นจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยให้ความสำคัญในกลุ่มแรงงานส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการ มีระบบจัดการด้านยาเสพติด และดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องโทษพิษภัยยาเสพติด ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบกิจการ และสามารถขยายผลการเฝ้าระวังไปยังครอบครัว และชุมชนรอบสถานประกอบกิจการนั้น
ทั้งนี้แนวทางในการดำเนินการในปี 2559 เน้นในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา โดยมุ่งเน้นสถานประกอบกิจการประเภทที่มีความเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติด และอยู่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดยาเสพติดมาก ให้ส่งเสริมกิจกรรมตามเกณฑ์โรงงานสีขาว และเกณฑ์มาตรฐานการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด (มยส.) ดำเนินงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง
สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบไปด้วย ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครปฐม สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 7 และอาสาสมัครแรงงานประจำตำบล
*****************************************

อานนท์ มุ่งลิ้ม/ภาพ-ข่าว   


           

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น