pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับ3สมาคม

 เมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2559 นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนายดุษฎี สุวัฒวิตยากร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับ3สมาคม (สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ,สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย)ในประเด็นการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น และการจัดทำผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)   สมาคมสันนิบาตเทศบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น