pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

มท.1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน เพื่อกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน และเตรียมพร้อมลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 59

 เมื่อ  ก.พ. 59 ที่ห้องประชุม 1อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ครั้งที่ 1/2559 เพื่อพิจาณาร่างแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2559 และแนวทางขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่องตลอดปี เพื่อสร้างประเทศไทยให้เป็นเมืองปลอดภัยSafety Thailand ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีผู้แทนของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย เข้าร่วมประชุม

           พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เปิดเผยว่า การสร้างความปลอดภัยทางถนนถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นการลดความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนน และส่งเสริมให้มีการบูรณาการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้เป็นรากฐานของสังคมไทย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศ โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญและมีข้อห่วงใยในการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2559 ที่ใกล้จะมาถึง โดยทุกหน่วยงานจะต้องบูรณาการร่วมกันในทุกๆ ด้าน ทั้งแผนการดำเนินงาน งบประมาณ และบุคลากร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ ศปถ.ได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นไปอย่างจริงจังต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยจะเน้นหนักในด้านการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย โดยมีแนวทางขับเคลื่อน ประเด็นสำคัญ ดังนี้ 1.การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย 2.การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนน 3.การเฝ้าระวังความปลอดภัยและลดปัจจัยเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน และ 4.การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและกลไกการบริหารงานความปลอดภัยทางถนนทุกระดับ

           นอกจากนี้ ที่ประชุมฯยังได้พิจารณาร่างแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2559 เพื่อเป็นกรอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางการดำเนินการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้แนวคิดการรณรงค์ “สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจรพร้อมทั้งได้กำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยจะเน้นหนัก 5 ด้าน ได้แก่ มาตรการด้านการบริหารจัดการ มาตรการด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย มาตรการด้านยานพาหนะที่ปลอดภัย มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และมาตรการด้านการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ สำหรับการบริหารจัดการในช่วงการรณรงค์และเสริมสร้างวินัย ซึ่งจะใช้การบูรณาการดำเนินงานผ่านกลไก “ประชารัฐ” ในลักษณะยึดพื้นที่เป็นที่ตั้ง (Area Approach) และแบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเตรียมความพร้อมและรณรงค์ ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 17เมษายน 2559 และดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 31ธันวาคม 2559 และช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2559 เพื่อสร้างความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่พี่น้องประชาชน

         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม และมุ่งเน้นการลดปัจจัยเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ โดยเฉพาะอุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะ การควบคุมการใช้ความเร็วในการขับรถ รวมถึงการแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2559 รวมถึงการคุมเข้มพฤติกรรมเสี่ยงจากการเล่นน้ำที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เพื่อส่งเสริมการเล่นน้ำสงกรานต์ตามประเพณีอย่างปลอดภัย 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น