pearleus

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

สั่งด่วนรับมือภัยหนาวภาคเหนือ-ตะวันออกเฉียงเหนือ

          เมื่อ 1ก.พ. 59 ที่กระทรวงมหาดไทย นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้ติดตามตรวจสอบสภาพอากาศ กับ กรมอุตุนิยมวิทยา คาดว่าในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ 2559 (2 - 7 กุมภาพันธ์ 2559) บริเวณความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนระลอกใหม่จะแผ่ปกคลุมถึงประเทศไทยตอนบน ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิดฝนฟ้าคะนองและลมแรงในระยะแรก ากนั้นอากาศจะหนาวเย็นลงอีก 2 - 4 องศา
          เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันอาจเกิดจากอากาศหนาวเย็นและมีลมแรง ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจึงได้มีหนังสือด่วนที่สุดสั่งการไปยัง ผู้ว่าราชการจังหวัด 37จังหวัด ให้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยบนพื้นที่สูง และบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดให้ทราบเกี่ยวกับภัยอันตรายอันเกิดจากสภาวะอากาศเย็นและมีลมแรงในระยะ 5 - 6 วันนี้ ซึ่งจะมีผลต่อสุขภาพ ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนอาจส่งผลต่อพืชผลทางการเกษตรของพี่น้องเกษตรกร จึงขอให้ระมัดระวังอันตรายจากภัยธรรมชาติ และเตรียมเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าให้เพียงพอและดูแลรักษาสุขภาพจากสภาพอากาศ    ที่หนาวเย็น รวมถึงป้องกันทรัพย์สินบ้านเรือนจากลมแรง พร้อมเตือนเรื่องของอัคคีภัยจากการก่อกองไฟผิงคลายหนาว และการสัญจรขับขี่ยานพาหนะในช่วงที่มีปัญหาหมอกหนาโดยให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทางวิทยุกระจายเสียงประจำท้องถิ่น เสียงตามสาย หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและเครือข่ายวิทยุประชาสัมพันธ์ต่างๆ ทุกช่องทาง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอย่างรวดเร็วครอบคลุมทุกพื้นที่ และให้กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสำรวจตรวจสอบความต้องการเครื่องกันหนาว เพื่อเตรียมการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันต่อสถานการณ์ หากไม่เพียงพอให้เร่งประสานขอรับการสนับสนุนจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งให้ติดตามเฝ้าระวังเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ให้จังหวัดดำเนินการตามแผนป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัด เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ขึ้นในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที  

          ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในขณะเดียวกันก็ได้สั่งการไปยังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต จำนวน 9 เขตที่รับผิดชอบพื้นที่ 37 จังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์หากเกิดสถานการณ์ภัยรุนแรงในจังหวัดใดให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตที่รับผิดชอบจังหวัดนั้นให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทันที พร้อมรายงานให้กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบ โดยจะมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทุกระยะจนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น