pearleus

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ปมท ประชุมเร่งแก้ปัญหาไฟป่า-หมอกควัน

มหาดไทย จับมือ ทุกหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องเดินหน้าป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่บูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อป้องกันปัญหาอย่างเต็มที่

           เมื่อ 1 ก.พ. 59  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงมหาดไทย นายกฤษฎา  บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ได้เชิญผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พื กรมป่าไม้  กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมการประชุม ฯ 
          นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า การประชุมในวันนี้ กระทรวงมหาดไทยจัดขึ้น เพื่อหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณการการดำเนินงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันร่วมกันตามที่ได้มีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบในการควบคุมไฟป่าและหมอกควันทั้งในพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่ริมทางหลวง ซึ่งกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแลในส่วนภูมิภาคมีผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และกลไกของกระทรวงมหาดไทยทุกระดับที่จะเป็นผู้นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ จึงจำเป็นจะต้องมีการประสานงานร่วมกันกับทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดทั้งในส่วนกลางและในระดับพื้นที่ รวมทั้งเพื่อขอทราบถึงแผนปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของแต่ละหน่วยงานเพื่อทำงานร่วมกันแบบคู่ขนาน และเพื่อให้การทำงาน  ในพื้นที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และได้มีการหารือร่วมกันถึงการแบ่งพื้นที่และหน้าที่รับผิดชอบระหว่างหน่วยงานต่างๆ ให้มีความชัดเจนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยกระทรวงมหาดไทยพร้อมร่วมสนับสนุนการทำงานของทุกหน่วยงานอย่างเต็มที่    โดยผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอจะทำหน้าที่บูรณาการเชิงพื้นที่อย่างเข้มแข็งในทุกๆด้าน ทั้งในเรื่องของเครือข่ายเฝ้าระวัง การควบคุมการเผา การระดมสรรพกำลัง เครื่องมือ และการช่วยเหลือต่างๆ หากเกิดวิกฤติปัญหาหมอกควันเกิดขึ้น นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีความเห็นว่าจะกำหนดวิธีบริหารจัดการร่วมกันทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การกำหนดพื้นที่ หน้าที่ความรับผิดชอบ วิธีการดำเนินงาน และห้วงเวลาปฏิบัติงานที่ชัดเจน
          ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการดำเนินการของกระทรวงมหาดไทยที่ผ่านมาได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 9 จังหวัดภาคเหนือ เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ปี 2559 เน้นการเตรียมความพร้อม การเผชิญเหตุ และการให้ความช่วยเหลือประชาชนให้ได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ ซึ่งได้ใช้กลไก ประชารัฐในการแก้ไขปัญหาร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนภาคประชาชนในพื้นที่ และได้จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และประสานการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือปี 2559 ขึ้น   เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและอำนวยการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆทุกด้าน รวมทั้ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ให้แก่ 23 จังหวัด 870 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าและหมอกควัน รวมเป็นเงิน 43,500,000 บาท  โดยแยกเป็นพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ 493 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดปัญหาวิกฤติอย่างรุนแรงทุกปี เป็นเงิน 24,650,000 บาท (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 50,000 บาท) เพื่อฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครท้องถิ่นป้องกันไฟป่าและดำเนินการป้องกันไฟป่าและดับไฟป่าในพื้นที่ ตลอดจนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการควบคุมไฟป่าในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น