pearleus

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

วันสถาปนากรมที่ดิน 115 ปี

มท.เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรข้าราชการกรมที่ดินผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นในโอกาสวันสถาปนากรมที่ดิน 115 ปีภายใต้แนวคิด “บริการด้วยจิตใจ ถูกต้องทันสมัย โปร่งใสเป็นธรรม
 เมื่อ 17 ก.พ. 59  เวลา 08.30 น. นายสุธี  มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมที่ดิน ครบรอบ 115 ปี และพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการกรมที่ดินผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2558 จำนวน 66 ราย ที่ห้องประชุม BM -6-03 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6 กรมที่ดิน
     ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ตนรู้สึกยินดีและชื่นชมอย่างจริงใจที่กรมที่ดินได้เดินหน้าขับเคลื่อนงานในภารกิจมาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยจากผลการปฏิบัติงานของกรมที่ดินกว่าหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมา เป็นระยะเวลายาวนานถึง 115 ปี จะเห็นได้ว่ากรมที่ดินได้มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านเทคโนโลยี และด้านการบริการต่างๆ ที่มีคุณภาพสอดคล้องรองรับกับความเจริญทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพถูกต้องได้มาตรฐาน และคุ้มครองสิทธิด้านที่ดินแก่ประชาชนให้เป็นไปตามกฎหมาย เป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จะใช้ประโยชน์จากที่ดินในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งได้มีการขับเคลื่อนงานตามนโยบายต่างๆ ทั้งของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยอย่างจริงจัง โดยมีการสร้างการรับรู้ และทำความเข้าใจแนวทางนโยบายที่ถูกต้องชัดเจน สามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างเป็นรูปธรรม และตอบสนองความต้องการ หรือความคาดหวังของประชาชนที่จะได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพ เกิดความเป็นธรรมในสังคม และเป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดี
      สำหรับการดำเนินงานในก้าวต่อไป ซึ่งกรมที่ดินได้กำหนดให้ปี 2559 เป็นปีแห่งการบริการด้วยจิตใจ ถูกต้องทันสมัย โปร่งใสเป็นธรรม เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ โดยให้ความสำคัญด้านบริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ออกเอกสารสิทธิด้วยความถูกต้อง ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใสไม่มีการทุจริต เป็นสำคัญ ภายใต้ 9 วาระงาน ได้แก่ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล บริการดีไม่มีทุจริต เอกสารสิทธิออกถูกต้อง มอบของขวัญปีใหม่ คิวรังวัดให้ลดเวลา ประชาชนมีความรู้ เชิดชูคนดี มีความคิดสร้างสรรค์ ศูนย์ข้อมูลทันสมัยระดับชาติ และเพิ่มบทบาทช่างรังวัดเอกชน เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

      ต่อจากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการกรมที่ดินผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2558 จำนวน 66 ราย พร้อมกล่าวให้กำลังใจข้าราชการที่ได้รับเกียรติบัตรที่ทุกท่านได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ที่จะพัฒนางานของกรมที่ดินให้ก้าวหน้าต่อไป และขอแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นข้าราชการที่ดี เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น อันจะเป็นพลังส่งเสริมสนับสนุน และกระตุ้นสร้างแรงจูงใจให้กับเพื่อนข้าราชการในสังกัด รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงตน มีความเที่ยงธรรมในหน้าที่ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีของข้าราชการ โดยในการทำงานให้ยึดถือประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นที่ตั้ง ควบคู่ไปกับการยึดหลักธรรมาภิบาล ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรและกระทรวงมหาดไทย
กรมที่ดินประกาศผลการคัดเลือกการคัดเลือกข้าราชการกรมที่ดินผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ส่วนกลาง                                                                                                                                                                            
1. น.ส.ฐิติมา       อาษาเกียรติไกร    กองการพิมพ์
2. นายทวิทย์         ปานเพชร              กองการเจ้าหน้าที่
3. นายรักสิทธิ์      ไวตี                         สำนักกฎหมาย
4. นายสายันต์      โยธาจันทร์            ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน
5. นางสารภี         ไชยานุวงศ์            กองพัสดุ              
6. นายอภิรักษ์      เทพนอก                สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. นายวัลลภ         เครือวัลย์                สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
8. นายชัชวาล      หนูเสน                  กองเทคโนโลยีทำแผนที่
ส่วนภูมิภาค
9. นายกฤษณะ     ลือดารา                                  สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
10. น.ส.จินตนา  พัฒนหิรัญกุล                       สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน
11. นางทิพวรรณวงษ์สนิท                               สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี
12. นายธีรพล      ณ น่าน                                  สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร
13. นางบุณยพัต  ปันทา                                     สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์
14. นางปริญดา   มาลยาภรณ์                           สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
15. นางพรทิพย์   รักนุ่น                                    สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง
16. นางพัฒนา     สามารถกุล                            สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย
17. นางยานี         นัดทะยาย                              สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
18. น.ส. ลลนา    หาญผจญศึก                         สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก
19. นางวิภาพร    ธรรมเจริญวงศ์                     สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม
20. น.ส. วิลาสิณี เจริญ                                      สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม
21. น.ส. ศิริพร    ศรีพุฒ                                    สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง
22. นายศุภชัย      สมเก๋                                      สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน
23. นางสดสี        บึงไกร                                   สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
24. นางสิริกร       ช่างเกวียน                             สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น
25. นางสุดใจ       สถิรวุฒิพงศ์                          สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่
26. น.ส. สุนีย์      สิกบุตร                                  สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด
27. น.ส. สุพัตรา จ้าเสียง                                   สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
28. น.ส. อังคณา พิบูลย์สวัสดิ์                          สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต
29. นางอัจฉรา     แก้วสุขศรี                              สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์
30. น.ส. อัญชลี  มะโนสมุทร์                         สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน
31. นางกาหลง    อินทสุภา                               สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท
32. นายชลิต        วิเศษศรี                                  สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย
33. นายณัฎฐ์ธนันหอมจันทร์                          สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
34. นายดลยีต       จิตกาหลง                              สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล
35. นายธีระชัย    ธรรมวานิช                           สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
36. นายธีระศักดิ์ จิตณรงค์                                สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร
37. นางนิตยา       บุญชูวงศ์                               สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
38. น.ส.บุปผา     กลิ่นจันทร์                            สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
39. น.ส. เบญจมาพรยนต์นิยม                        สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี
40. นายปณิธาน  วิชกุลภูริพงศ์                        สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
41. นางประนอมแลหะ                                     สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส
42. นายไพฑูรย์   เหลืองประเสริฐ                  สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง
43. น.ส. วันทนา                ประทุมทอง                          สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
44. นางวารินทร์  ชูเพียร                                    สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ
45. นายวิทยา       พูลสวัสดิ์                               สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว
46. น.ส. วิลาวัณย์ช้างเปีย                                 สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี
47. นางศศพิณ     นิ่มมณี                                   สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง
48. นายสมศักดิ์   อานนท์                                  สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช
49. น.ส. สุธาศิณี                เชิดชำนาญ                           สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม
50. นางอกนิษฐ์   แตงอ่อน                                สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี
51. นายอนันต์     หนูปาน                                 สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
52. น.ส. อรุณี      บนพิมาย                               สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร
53. นายกมล         เทศสลุด                                 สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย
54. นายคณพศ     ลัภบุญ                                    สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี
55. นายเฉลิมพลกระจ่างพัฒนวงษ์                 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก
56. นายชัยยุทธ    โรจนะบุรานนท์                  สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา
57. นายชัยวิวัฒน์แสงอร่าม                              สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
58. นายณัทศรีสวัสดิ์                                          สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
59. นายทบทวนคุ้มม่วง                                     สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย
60. นายทศพล     ฟูดุลยวัจนานนท์                 สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา
61. นายธณัช        ปรัชญาธีรกุล                        สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี
62. นางนันทนิตย์เพชรอักษร                          สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง
63. นายบุญมี       ศุภชัยวัฒนา                          สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
64. นายประสิทธิ์                แช่มขุนทด                            สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์
65. นายสมสรรค์ ฉ่ำตะคุ                                   สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
66. นายสรพงษ์   มานะสุขอนันต์                   สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น