pearleus

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

สั่งด่วนเร่งแก้หมอกควัน‏

ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งด่วนทุกจังหวัดในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เร่งแก้ไขปัญหาหมอกควันตามแผนที่กำหนดและทำความเข้าใจประชาชนในพื้นที่ห้ามเผาอย่างเด็ดขาดในช่วงวิกฤต
   เมื่อ 13 ก.พ. 59  นายกฤษฎา บุญราช  ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์ปัญหาหมอกควันในพื้นที่หลายจังหวัดในภาคเหนือ ซึ่งบางพื้นที่มีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานความหนาแน่นในอากาศ เช่น จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และลำพูน จนมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 
       กระทรวงมหาดไทย จึงได้มีหนังสือสั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และผู้บริหารท้องถิ่นทุกจังหวัดในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยให้ทุกจังหวัดเร่งดำเนินการตามแผนงานและวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่ได้กำหนดไว้แล้วให้มีประสิทธิภาพ 
    
      โดยให้กองอำนวยการระดับจังหวัดหรืออำเภอ เข้ามาบริหารจัดการแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าตามที่ได้สั่งการไปแล้ว และมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือปลัดจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบติดตามแก้ไขปัญหา โดยให้ประสานงานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กอ.รมน.ภาค 3 กรมประชาสัมพันธ์ กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีวิทยุการบิน หน่วยทหาร ตชด.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อร่วมบูรณาการกันในการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ เนื่องจากช่วงนี้เริ่มเข้าสู่สถานการณ์ขั้นวิกฤต จึงได้กำชับให้กองอำนวยการดังกล่าวติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์หมอกควันไฟป่าจะดีขึ้นหรือค่าหมอกควันฝุ่นละอองที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนลดลง

    สำหรับการปฏิบัติงานในระดับอำเภอโดยเฉพาะพื้นที่วิกฤต ได้สั่งการให้นายอำเภอลงพื้นที่กำกับดูแล แก้ปัญหาด้วยตนเอง และใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ "ทีมประชารัฐตำบล" ดำเนินการตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยและหรือหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่ในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างจริงจังโดยมีมาตรการและวิธีดำเนินการในช่วงตั้งแต่ 15 ก.พ. นี้เป็นต้นไป ดังนี้ 
    1. มาตรการควบคุมการเผาในพื้นที่ให้ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะเข้าสู่ช่วงเวลาที่เริ่มวิกฤตมีปัญหาหมอกควันหนาแน่นแล้ว
    2. มาตรการที่ควรดำเนินการในช่วงนี้อย่างเข้มข้น คือ การใช้วิธีการไถกลบการใช้สารอินทรีย์ย่อยสลาย การตัดต่อซังข้าว ข้าวโพด หรือเศษวัสดุทางการเกษตร และการประกาศเขตห้ามเผาในพื้นที่หมู่บ้าน หรือพื้นที่บุกรุกทำไร่เลื่อนลอยอย่างเด็ดขาด ตามข้อตกลงระหว่างประชาชนกับผู้นำท้องที่ 
และให้จัดชุดลาดตระเวณร่วมเพื่อเข้าระงับเหตุไฟป่าหรือเฝ้าระวังการเผาป่าโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมกับอาสาสมัครภาคประชาชนทำแนวป้องกันไฟป่า เป็นต้น
    ขณะเดียวกันก็ให้เร่งประชาสัมพันธ์ กับพี่น้องประชาชนทุกช่องทาง เพื่อชี้แจงการห้ามเผาป่าหรือเศษวัสดุทางการเกษตรตามหมู่บ้านชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงอันตรายและผลกระทบของการเผาป่าหรือเผาเศษวัสดุทางการเกษตรในด้านต่างๆเพื่อให้เกิดความร่วมมือ หรืออาจให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสนับสนุนสารอินทรีย์ย่อยสลายเศษวัสดุทางการเกษตร การสนับสนุนการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำอาหารสัตว์หรือการทำสารชีวมวลจากเศษวัสดุทางการเกษตร เป็นต้น 

               สำหรับจังหวัดที่มีสนามบินพาณิชย์ ให้ประสานงานกับศูนย์ควบคุมการบิน เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์หมอกควันที่มีผลต่อการคมนาคมทางอากาศ เพื่อประโยชน์ในการจัดระบบการคมนาคมทางอากาศและลดความเสียหายธุรกิจบริการท่องเที่ยว
    
              ทั้งนี้ หากสถานการณ์หมอกควันเริ่มมีปัญหาต่อสุขภาพของประชาชนให้จังหวัด ประสานสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการแจกจ่ายหน้ากากอนามัย เตรียมรถพ่นน้ำและออกคำแนะนำให้ประชาชนในพื้นที่รู้จักวิธีดูแลสุขภาพช่วงสถานการณ์หมอกควัน
   

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทยมีความห่วงใยอย่างยิ่งต่อปัญหาหมอกควันที่เริ่มส่งผลกระทบต่อประชนชน จึงได้กำชับให้ทุกจังหวัดบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อจัดการกับปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้น โดยให้มีการรายงานสถานการณ์เข้ามาที่กระทรวงมหาดไทยอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น