pearleus

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

มท.2 ลงพื้นที่จ.นครสวรรค์

นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ 
ติดตามความคืบหน้างานสำคัญตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
พร้อมมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ ย้ำต้องทำงานร่วมกันในแบบ "ประชารัฐ"
          

 เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 59 นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย และได้มอบแนวทางในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายและมาตรการต่างๆ ในพื้นที่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนำเสนอผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ตลอดจนผลการดำเนินงานตามนโยบายที่สำคัญ ได้แก่ การเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การกำจัดผักตบชวา การออกเอกสารสิทธิที่ดิน การขยายเขตไฟฟ้า และการบูรณาการพัฒนาพื้นที่บึงบอระเพ็ด ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
           ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายและแนวทางในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยกล่าวว่า รัฐบาลได้มอบความไว้วางใจให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการตามมาตรการสำคัญของรัฐบาล ทั้งมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน และมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กในพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
ได้มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและเร่งการดำเนินงานในทุกๆ โครงการในพื้นที่ เพื่อให้เม็ดเงินถึงมือประชาชนโดยเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุด
และจากการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของจังหวัดนครสวรรค์ พบความคืบหน้าในการดำเนินงานเป็นที่น่าพึงพอใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด การดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน) และโครงการตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งในภาพรวมมีความคืบหน้า และจังหวัดได้ให้ความสำคัญและมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังพบว่า จังหวัดมีการเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้วยการให้คำแนะนำในการสร้างรายได้จากการปลูกพืชทดแทนการทำนาปรัง ได้มีการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชใช้น้ำน้อย เช่น ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ทำให้สามารถลดพื้นที่ทำนาปรังได้กว่า 80% อีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเพิ่มมากขึ้น ซึ่งน่าจะเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่จังหวัดอื่นๆ

           ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจทุกฝ่ายในพื้นที่ ในฐานะฟันเฟืองสำคัญของทีม "ประชารัฐ" ที่ช่วยขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อพี่น้องประชาชน ซึ่งขณะนี้เม็ดเงินตามมาตรการต่างๆ กำลังลงไปในพื้นที่ จึงอยากให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมเข้ามาช่วยกันพัฒนาพื้นที่ และร่วมกันขับเคลื่อนงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความยั่งยืน และสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น