pearleus

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

พิธีเปิดการศึกษาอบรมและบรรยาย

 เมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2559 นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมและบรรยายในหัวข้อ "ความท้าทายในบทบาทผู้นำยุคใหม่" และ "การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP)" ในหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 23 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น