pearleus

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

สถ.สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

สถ.สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)
                นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า      กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลปัญหาความต้องการพื้นฐานของประชาชน รวมทั้งข้อมูลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยให้ท้องถิ่นอำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลให้ครบทุกหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อนำปัญหาความต้องการของประชาชนไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม การจัดทำ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น” โดยการสำรวจข้อมูลการเพาะปลูกพืชต่างๆของประชาชนและแหล่งน้ำ   ทางการเกษตรที่เป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญ รวมทั้งสภาวะการณ์ของน้ำอุปโภคบริโภคที่ดำรงอยู่จริงในชีวิตประจำวันของประชาชน เพื่อสะท้อนภาพของการดำเนินชีวิตที่รับรู้กันมาตลอดว่าเกษตรกรยากจน (ต้นทุนสูง ราคาขายต่ำ ฯลฯ)  ทั้งน้ำการเกษตรและน้ำกินน้ำใช้ไม่เพียงพอนั้น แท้จริงเป็นอย่างไร จากการสำรวจจะทำให้รู้ว่าเกษตรกร  ในหมู่บ้าน/ชุมชนต่างๆ ปลูกพืชชนิดใด ผลผลิตต่อหน่วยเป็นอย่างไรมีต้นทุนการผลิตและราคาต่อหน่วยเท่าไหร่เมื่อนำมาเปรียบเทียบ เกษตรกรสามารถดำรงชีวิตประจำวันต่อไปได้หรือไม่ น้ำที่ใช้ในการเกษตร     ซึ่งเป็นปัจจัยในการผลิตในแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน มีเพียงพอหรือไม่ น้ำอุปโภคบริโภค (น้ำกินน้ำใช้) ในหมู่บ้าน/ชุมชนเป็นอย่างไร มีแหล่งน้ำกินน้ำใช้ประเภทใดบ้าง เพียงพอและทั่วถึงหรือไม่ จึงนำไปสู่การทำ “ประชาคม”ซึ่งประชาชนจะเป็นผู้สะท้อนปัญหาความต้องการ  รวมทั้งแผนงานโครงการที่ต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานราชการต่างๆ ช่วยเหลือ  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จะนำปัญหา ความต้องการดังกล่าวไปจัดทำ “แผนพัฒนาท้องถิ่น” ตามอำนาจหน้าที่และศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานต่างๆ สามารถนำโครงการตามอำนาจหน้าที่ ลงไปดำเนินการในพื้นที่ที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง แผนงาน/โครงการใดที่เป็นความต้องการของประชนแต่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดโดยผ่านองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)ในฐานะผู้ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของจังหวัด ในขณะเดียวกันองค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถนำแผนงาน/โครงการดังกล่าวบรรจุไว้ในข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ เช่นกัน การสำรวจเพื่อจัดทำ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น” จะนำไปสู่การสำรวจเพื่อจัดทำระบบข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านอื่นๆ เช่นสวัสดิการสังคม          (เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ) การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความคลอบคลุม มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น