pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559

อธิบดีส.ค.เปิดโครงการพัฒนากฎหมายเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพสตรีและบุคคลในครอบครัว

เมื่อ 27 ต.ค.59 เวลา 14.00 น. อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (ท่านเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต) เดินทางไปเป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาขับเคลื่อนและเผยแพร่ให้ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายโครงการพัฒนากฎหมายเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพสตรีและบุคคลในครอบครัว ครั้งที่ 1 การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในร่างกฎหมายว่าด้วยการรับรองเพศแก่ประชาชน ซึ่งจะนำไปสู่การรับฟังความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดในการปฏิบัติตามกฎหมายนี้ อันจะทำให้การจัดทำร่างกฎหมายรวมทั้งอนุบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว เกิดความถูกต้องและครอบคลุมทุกประเด็นเนื้อหาได้อย่างชัดเจน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 ต.ค. 59 ณ โรงแรมดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐ (ตำรวจ จนท.สาธารณสุข จนท.อำเภอ) ผู้นำสตรี และผู้มีความหลากหลายทางเพศ จาก 7 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ระยอง และชลบุรี จำนวน100 คน
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น