pearleus

วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ปลัดพม.ประชุมเตรียมความพร้อมไทยเจ้าภาพรับรมต.เอเซียตะวันออกร่วมหารือขับเคลื่อนด้านครอบครัว-เสมอภาคระหว่างเพศปลายปีนี้

ปลัด ไมตรี อินทุสุด
 เลิศปัญญา อธิบดี สค.
เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 59 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 สป.พม. ปลัดกระทรวง พม. (ท่านไมตรี อินทุสุต) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการรัฐมนตรีเอเซียตะวันออกด้านครอบครัวและความเสมอภาคระหว่างเพศ (ศปก.แชงกรี-ลา) ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งเป็นการประชุมเตรียมการขับเคลื่อนจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเซียตะวันออกด้านครอบครัวและความเสมอภาคระหว่างเพศ ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเป็นประเทศแรก โดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน (กำหนดจัดการประชุมฯ ในวันที่ 21-23 ธ.ค. 59 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ) ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง (อธิบดี/รองอธิบดี) จากทุกกรม ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัด พม. ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ ได้แก่ ฝ่ายอำนวยการและการสนับสนุน ฝ่ายสารัตถะ ฝ่ายสถานที่ ฝ่ายพิธีการ ฝ่ายต้อนรับและอารักขา ฝ่ายจัดเลี้ยงและการแสดง ตลอดจนฝ่ายประชาสัมพันธ์
 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น