pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ผู้ว่า ฯ นำ ชาวแม่กลอง กว่า 2 หมื่น ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อ  27 ตุลาคม  เวลา 13.00 น.คันฉัตร  ตันเสถียร  ผู้ว่า ฯ สมุทรสงคราม  ได้นำพสกนิกร ชาวแม่กลองสมุทรสงคราม  ซึ่งมี  ประชาชน  คณะตุลาการ  ข้าราชการ  ตำรวจ  ทหาร  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองท้องถิ่น  นักเรียน  กว่า 20,000 คน  เข้าร่วมกระทำพิธีถวายความอาลัย  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช น้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ณ  สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น