pearleus

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

รองปลัดพม.ประชุมร่วมกก.อาเซี่ยนด้านสตรีกำหนดทิศทางสมาชิกที่สิงคโปร์

เมื่อวันที่  6 ต.ค. 59 เวลา 09.00 น. ณ  โรงแรมออชาร์ด สาธารณรัฐสิงคโปร์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ท่านนภา เศรษฐกร) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี (ASEAN Committee on Women – ACW) ครั้งที่ 15 เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านสตรี และพิจารณาโครงการที่กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน อีกทั้งเป็นการทบทวนแผนอาเซียนด้านสตรี (ACW Working Plan    2016 2020) และรายงานความก้าวหน้า ตลอดจนเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพในปีหน้า0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น