pearleus

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560

พม. ร่วมกับ สภาสตรีแห่งชาติฯ-ภาคีเครือข่าย จัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 60 ภายใต้แนวคิด “พลังสตรีไทย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้”ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่  1 ส.ค. 60   เวลา 17.00 น. นายณรงค์ คงคำ โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ฯ เป็นองค์ประธานในพิธีงานวันสตรีไทย ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “พลังสตรีไทย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้” พร้อมทั้งพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่น 150 คน และเยาวสตรีไทยดีเด่น 25 คน ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ร่วมกับ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีพล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. และผุ้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าฯรับเสด็จ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนทั้งสิ้น 1,500 คน ประกอบด้วยองค์กรสมาชิกเครือข่ายสภาสตรีแห่งชาติฯ ทุกองค์กร สตรีและเยาวชนไทยทั่วประเทศ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้นำสตรี และสื่อมวลชน ณ ห้องรอยัลจูบิลี่บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีพล.ต.อ. อดุลย์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้ทรง    พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้วันที่ 1 สิงหาคมของทุกปี เป็น “วันสตรีไทย” นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 และพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ดอกคัทลียา ควีนสิริกิติ์ เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันสตรีไทย และเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นครั้งแรกของการจัดงานวันสตรีไทย ทั้งนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงเปิดงาน   วันสตรีไทย พร้อมทั้งอัญเชิญพระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เรื่องหน้าที่สำคัญเบื้องต้นของสตรี 4 ประการ ประกอบด้วย ประการที่ 1 พึงทำหน้าที่ของ “แม่” ให้สมบูรณ์ ประการที่ 2 พึงทำหน้าที่ “แม่บ้าน” ให้ดี ประการที่ 3 พึง “รักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทย” และ ประการที่ 4 พึง “ฝึกฝนตัวเอง” ให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น

พล.ต.อ. อดุลย์ กล่าวต่อไปว่า กระทรวง พม. ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้   ซึ่งตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชย์ พระองค์ทรงประกอบ            พระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ เพื่อพสกนิกรของพระองค์ รวมทั้งทรงเป็นต้นแบบของปวงชนชาวไทยด้วยพระราชจริยวัตร        ที่งดงาม และเป็นปีแรกในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขึ้นทรงราชย์         เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 และเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 รวมทั้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันสตรีไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 1 สิงหาคม และวโรกาส        มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2560 กระทรวง พม. ขอน้อมนำกระแสพระราชดำรัสของทุกพระองค์ เพื่อยึดถือเป็นหลักปฏิบัติทั้งในการทำงานและการดำรงชีวิต การส่งเสริมสตรีไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ    ให้อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงการสร้างสังคมแห่งความเสมอภาค เป็นธรรม และยุติธรรม เพื่อให้สตรีไทยเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
ทั้งนี้ กระทรวง พม. ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตลอดจนภาคีเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยเนื่องในวันสตรีไทย ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “พลังสตรีไทย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้”
รมว.พม.ระบุว่า  สำหรับกิจกรรมสำคัญภายในงานประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา นิทรรศการถวายความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันสตรีไทย และเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระชนมพรรษา 62 พรรษา นิทรรศการสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประวัติพร้อมผลงานของสตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2560  นิทรรศการผลิตภัณฑ์ ทอฝัน by พม. การออกบูธและแสดงนิทรรศการผลงานจากองค์กรภาคีเครือข่าย อาทิ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ มูลนิธิสายใจไทย ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว 8 แห่ง และภาคีเครือข่าย เพื่อสะท้อนถึงพลังแห่งความสามัคคีจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันพัฒนาศักยภาพสตรีไทยให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป

พร้อมกันนี้ในช่วงเช้า  ยังได้มีการจัดพิธีมอบเข็มดอกคัทลียา (สัญลักษณ์วันสตรีไทย) แก่สตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2560 จำนวน 150 คน โดยมีนายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธาน พร้อมด้วยนางวันดี กุญชรยาคง ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีมอบเข็มสตรีไทยดีเด่น และมอบเกียรติบัตรแก่เยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2560 สำหรับผู้ได้รับรางวัลสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2560 อาทิ คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ ผศ.จิราภา งามลักษณ์ และ ผศ.อนุรัชนี จาตุศรีพิทักษ์ เป็นต้น
#################################

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น