pearleus

วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2560

จังหวัดนครปฐม เปิดตลาดปันสุข เกษตรปลอดภัย ไร้สารพิษ

เมื่อ 4 สิงหาคม 2560 ที่อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดตลาดปันสุข เกษตรปลอดภัย ไร้สารพิษ โดย รองศาสตราจารย์ ด.ร.เกศินี ประทุมสุวรรณ ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กล่าวว่า การจัดงานในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม การพัฒนาสัญลักษณ์ทางการค้าและการตรวจรับรองมาตรฐานปลอดสารพิษใน โครงการนวัตกรรมเพื่อรองรับเมืองอาหารคุณภาพพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมซึ่งเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2560 จากกลุ่มจังหวัด อีกส่วนหนึ่งก็คืองานนี้เป็นการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะประเด็น อาหารปลอดภัยตามมติสมัชชาสุขภาพ จ.นครปฐม ปีพ.ศ.2558 ที่ภาคประชาชนและภาคประชาสังคมนครปฐมได้เห็นพ้องร่วมกัน โดยเฉพาะในข้อที่ว่า จังหวัดนครปฐมจะต้องสร้างมาตรฐานความปลอดภัยอาหารและส่งเสริมการบังคับใช้อย่างจริงจัง พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ และความปลอดภัยตามมาตรฐานการผลิต และการแปรรูปผลผลิตทางด้านการเกษตร รวมทั้งการจัดหาตลาดเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้โดยสะดวก"

          สำหรับการจัดตลาดนัดปันสุข ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จัดสินค้าเกษตรปลอดภัยมาให้บริการรวมทั้งสิ้น 35 ร้านค้า จำแนกได้ 4 ประเภท คือ พืช ผักผลไม้ พันธุ์ไม้หรือกล้าไม้ อาหารเครื่องดื่ม รวมถึงสินค้าเบ็ดเตล็ดอีกด้วย
............................................................................................................

ชุติมา ลีนุกูล ภาพ/ ข่าว     0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น