pearleus

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

บรรยากาศการรับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ที่จังหวัดนครปฐม วันสุดท้าย

เมื่อ 7 สิงหาคม 2560 ที่บริเวณวัดพระประโทนเจดีย์ วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม ได้เปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ตามนโยบายรัฐบาล และคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เพื่อรับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ไม่มีหลักฐานแสดงตนและทำงานอย่างถูกต้อง ซึ่งในวันนี้ได้เปิดดำเนินการเป็นวันสุดท้าย โดยตลอดทั้งวันที่ผ่านมายังคงมีนายจ้างจากสถานประกอบการต่างๆ นำหลักฐานของแรงงานต่างด้าวมาลงทะเบียนเพื่อขออนุญาตทำงานให้ถูกต้องเป็นจำนวนมาก


          สำหรับผลการดำเนินงานของศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เมื่อเวลา 16.00 น. มีนายจ้างจำนวน 5,616 คน นำเอกสารและหลักฐานของแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนแล้ว จำนวน 22,780 คน เป็นสัญชาติเมียนมา 16,804 คน สัญชาติกัมพูชา 3,874 คน และสัญชาติลาว 2,102 คน ซึ่งในขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติงานบริเวณศูนย์ดังกล่าว เนื่องจากยังคงมีนายจ้างเดินทางมาลงทะเบียน ซึ่งคาดว่าจะสามารถสรุปข้อมูลในภาพรวมทั้งหมดในช่วงค่ำ0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น