pearleus

วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2560

กระทรวงมหาดไทย จับมือ MOU ภาคีเครือข่าย สร้าง “เยาวชนต้นแบบ” ภายใต้โครงการ พัฒนายุวมหาดไทยยึดหลัก รู้ รัก สามัคคี และ ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

         
 เมื่อ 5 ส.ค. 60  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกำพลอดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ มูลนิธิรัฐบุรุษ (พลเอก เปรม ติณสูลานนท์) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการร่วมดำเนินโครงการพัฒนายุวมหาดไทย เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนต้นแบบที่มีจิตสำนึกสาธารณะ ตระหนักถึงส่วนรวม ฝึกฝนการเป็นผู้นำและการเป็นผู้ให้แก่สังคม รวมถึงรู้จักตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน เพื่อเป็นแบบอย่างเยาวชนที่มีคุณภาพและมีความพร้อมในการดูแลบ้านเมืองในอนาคต โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย พลเอก ดร.ศรุต นาควัชระ ผู้อำนวยการศูนย์ยวพัฒน์ มูลนิธิรัฐบุรุษฯ นายภาสกร เหมกรณ์ ที่ปรึกษาด้านกิจการอุดมศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้แทนของหน่วยงานลงนาม MOU ร่วมกัน

        นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ในนามของกระทรวงมหาดไทย รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ทุกภาคส่วนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติ ซึ่งรัฐบาลได้มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเสริมสร้างความมีระเบียบวินัยของคนในชาติ อาทิ การจัดระเบียบสังคม การส่งเสริมความสามัคคีและความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ เป็นต้น ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อให้สังคมเกิดความสงบสุข โดยการปลูกฝังแนวคิดให้แก่เด็กและเยาวชนไทย ได้เรียนรู้พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ตามหลักการ
รู้ รัก สามัคคีและอุดมการณ์ เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินกระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดทำโครงการพัฒนายุวมหาดไทย โดยเปิดโอกาสให้เยาวชน ได้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษาจากหลายสถาบันการศึกษาได้เข้าร่วมโครงการฯ

        สำหรับการลงนาม MOU ในครั้งนี้ มีสาระสำคัญ คือ เป็นการประสานความร่วมมือในการร่วมดำเนินโครงการพัฒนายุวมหาดไทย มีการสนับสนุนบุคลากร บูรณาการงบประมาณ วิชาการและทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการดำเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ เพื่อร่วมกันส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้และเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การทำงานร่วมกัน การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสมานฉันท์ และนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ซึ่งโครงการดังกล่าว มีการดำเนินการ แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 กิจกรรมสัมมนาเยาวชนคณะทำงานโครงการฯ หรือ กิจกรรมค่ายพี่เลี้ยงยุวมหาดไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นนิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนายุวมหาดไทย โดยมีหลักการและกระบวนการทำงานในลักษณะ พี่สอนน้องเน้นการให้คำปรึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมภายในค่ายฯ การแนะนำดูแลซึ่งกันและกันของกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม ส่วนที่ 2 กิจกรรมค่ายพัฒนายุวมหาดไทย กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ 5 จากโรงเรียนในพื้นที่ที่จัดกิจกรรม


        รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า การพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างกันของหน่วยงานภาคีเครือข่าย ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้ก้าวไกล เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาสังคมให้เกิดความรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยคาดหวังว่า เยาวชนเหล่านี้จะเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นกำลังสำคัญที่จะนำพาสังคมและประเทศชาติ ให้มีความสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองได้ในอนาคต

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น