pearleus

วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2560

สนช.จัดโครงการรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

เมื่อ 5 สิงหาคม 2560 ที่หอประชุมปิ่นเกลียว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. คนที่สอง พร้อมด้วยคณะสมาชิก สนช. และผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ตามโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน โดยมีนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งโครงการดังกล่าว สนช. ได้ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคในด้านต่างๆ จากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนภาคเอกชน และตัวแทนภาคประชาชน กว่า 600 คน โดยมีประเด็นปัญหาที่ได้รับจากประชาชนจังหวัด รวมทั้งสิ้น 30 ปัญหา ส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านแหล่งน้ำ การเกษตร การคมนาคม สิ่งแวดล้อมและอื่นๆ พร้อมทั้งหารือกับส่วนราชการต่างๆ เกี่ยวกับปัญหาขาดแคลนแรงงานของผู้ประกอบการกล้วยไม้ ปัญหาน้ำเค็มจากการเลี้ยงกุ้งขาว ปัญหาการยกระดับศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เป็นโรงพยาบาลศิริราช แห่งที่ 2 และปัญหาคลองเจดีย์บูชา นอกจากนี้ สมาชิก สนช. ได้แบ่งคณะลงพื้นที่ศึกษาสภาพปัญหาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเลี้ยงกุ้งขาวในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอกำแพงแสน อีกทั้งร่วมกิจกรรมและรับฟังปัญหาของเยาวชน และรับฟังสภาพปัญหาจากกลุ่มสตรีจังหวัดนครปฐมอีกด้วย          ทั้งนี้ ในส่วนของปัญหาที่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม จะได้รับไปตรวจสอบและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ส่วนประเด็นปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านการออกกฎหมาย ทาง สนช. จะได้นำไปตรวจสอบและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาภายใต้บทบาทอำนาจหน้าที่ต่อไป ซึ่งที่ผ่านมา สนช. ได้ดำเนินโครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน มาแล้ว จำนวน31 ครั้ง รวม 62 จังหวัด โดยได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนทั้งสิ้น จำนวน 7,236 ราย สามารถดำเนินการจนได้ข้อยุติแล้ว จำนวน 5,887 ราย และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1,349 ราย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น