pearleus

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560

สค. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ


   

                                                                      ผอ.ชาลี 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 4 ส.ค.60 เวลา 13.30 น. นายชาลี สมมาตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการอบรม ได้ร่วมกัน KICK OFF กิจกรรม "ศูนย์สตรีลำปางรวมน้ำใจ เพื่อผู้ประสบภัยธรรมชาติ" ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง

นายชาลี กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ประสบปัญหาความเดือนร้อนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเด็ก สตรี และครอบครัว ตามที่ได้เห็นภาพข่าวเผยแพร่ตามช่องทางต่าง ๆ ทั่วไป ซึ่งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในฐานะหน่วยงานที่เร่งสร้างความเข้มแข็งของสตรีและครอบครัว โดยมีศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเป็นกลไกสำคัญในการคุ้มครอง ป้องกัน และช่วยเหลือสตรีและครอบครัวผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ ในพื้นที่ จึงร่วมมือกันระหว่างข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการอบรมในศูนย์ฯ ระดมทุนและขอรับบริจาคทุนทรัพย์จากผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย โดยใช้ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ นี้ เป็นศูนย์กลางในการรับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อนำไปมอบให้แก่องค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือ เด็ก สตรี และครอบครัว ตลอดจนผู้ประสบภัยธรรมชาติทุกประเภท เช่น สภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ ฯลฯ
พร้อมระบุว่า ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ขอเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นสื่อกลางส่งต่อความช่วยเหลือไปยังสตรี ครอบครัว และผู้ประสบปัญหา ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมในเรื่องของการเสียสละการให้ความช่วยผู้อื่นต่อช้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้รับการอบรมในศูนย์ฯ ตลอดจนองค์กรเครือข่าย ประชาชนทั่วไป และสตรีผู้ตกอยู่ในภาวะยากลำบาก รวมทั้งครอบครัวที่เสียผู้นำหรือสมาชิกในครอบครัว สตรีและครอบครัวที่ไม่มีที่อยู่อาศัยได้บรรเทาผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ การลดความเสี่ยงจากความเสียหายภัยพิบัติ ให้พ้นจากวิกฤตภัยธรรมชาติอีกด้วย
---------------------------0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น