pearleus

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560

สค. ถอดบทเรียนทีมวิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัด เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่  8 ส.ค. 60 เวลา 10.00 น. นายเลิศปัญญา  บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาถอดบทเรียนทีมวิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัด กล่าวรายงาน โดย นางอัจฉรา พุ่มมณีกร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสถาบันครอบครัว และสรุปผลการขับเคลื่อนโครงการ โดย นายวิศิษฐ์ เดชเสน รองอธิบดีกรม ทั้งนี้ นางอุไร เล็กน้อย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายกและทีมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พม. (ทีม One Home) ในพื้นที่จังหวัดนครนายกมาร่วมเป็นเกียรติในการจัดการสัมมนาดังกล่าว ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงานประกอบด้วย ทีมวิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัด คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว รวม 120 คน ณ อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

นายเลิศปัญญา กล่าวว่า กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้ขับเคลื่อนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยในส่วนของการขับเคลื่อนงานในพื้นที่/จังหวัด มีนโยบายเร่งด่วนที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพ การประสานงานภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม รวมทั้งการสนับสนุนให้อำเภอ และ อปท. มีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพในการพัฒนาสังคม ซึ่ง สค. ได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่/จังหวัดอย่างต่อเนื่อง ทั้งการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ขึ้นในส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด และผลักดันให้ ศพค. ร่วมกับสหวิชาชีพ ตลอดจนภาคีเครือข่ายด้านครอบครัวในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาครอบครัวในชุมชน
อธิบดีสค. กล่าวต่ออีกว่า ในปี 2560 สค. ได้ผลักดันให้มีการขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนครอบครัว (Family School) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว มุ่งเน้นการส่งเสริมสัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัวทุกช่วงวัย โดยใช้กลไกทีมวิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัด ร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ดำเนินการในพื้นที่ 12 จังหวัด ได้แก่ น่าน เชียงใหม่ เชียงราย กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ เลย ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี สระบุรี ตรัง และพัทลุง ซึ่งได้เห็นความร่วมมือกันในการจัดตั้งทีมวิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัด ที่ประกอบด้วยบุคลากรที่มีจิตอาสาจากภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาชน รวมทั้งสภาเด็กและเยาวชนช่วยหนุนเสริมการทำงานของ ศพค. ทำให้คณะทำงาน ศพค. มีองค์ความรู้และทักษะในการทำงานเฉพาะด้านมากขึ้น สามารถดำเนินกิจกรรมตามบทบาทภารกิจให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

นายเลิศปัญญา กล่าวตอนท้ายว่า พร้อมกันนี้  สค. ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมโรงเรียนครอบครัว พบว่า ทีมวิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัด และ ศพค. ได้เปิดโรงเรียนครอบครัวและจัดกิจกรรมให้กับกลุ่มเป้าหมายตามแผนงานในปี 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเล็งเห็นความสำคัญของการถอดบทเรียนการดำเนินงานกิจกรรมโรงเรียนครอบครัวดังกล่าวของทีมวิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัด ศพค. และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดการทำงานปีต่อไป

                                     
                                                                   
********************

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น