pearleus

วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หารือเครือข่าย เตรียมจัดทำสื่อส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และแบบอย่างที่ดี แก่บุคลากรในสังกัด

          
เมื่อ 9 ส.ค. 60 เวลา 14.00 น. ที่ ห้องประชุม 3 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องการจัดทำภาพยนตร์ส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสื่อภาพยนตร์สำหรับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาแนวความคิดด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานราชการ และการดำรงชีวิตประจำวัน พร้อมเป็นแบบอย่างข้าราชการที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม และมีความสุขในการดำเนินชีวิต โดยการประชุมในวันนี้ มีนางวจี อรรถไกวัลวที ผู้ช่วยผู้กำกับและแอ๊คติ้งโคช อาจารย์วรศักดิ์ ขันทอง ผู้ควบคุมการผลิตสื่อ และ นางสาวเพียรใจ โรจนสินวิไล กรรมการบริหารห้างทวีกิจคอมเพล็กซ์ ประธานชมรมสระบุรีร่มเย็น ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะสำหรับการจัดทำสื่อดังกล่าว
          นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ในนามของกระทรวงมหาดไทย รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง และขอบคุณประธานชมรมสระบุรีร่มเย็น และทีมงานผลิตสื่อ “การเรียนรู้สู่คุณธรรมนำชีวิต” เป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาร่วมให้คำปรึกษาและแนะนำในการจัดทำสื่อภาพยนตร์ส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งการประชุมในวันนี้ สืบเนื่องจากการเข้าร่วมศึกษาดูงานของโครงการนิทรรศการการเรียนรู้สู่คุณธรรมนำชีวิต ที่จังหวัดสระบุรีที่ผ่านมา ได้จุดประกายและเห็นผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการดังกล่าว คือ การสร้างกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาแนวความคิดทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งต้องเริ่มต้นจากกระบวนการทางความคิดด้านคุณธรรมจริยธรรม และการสร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการรับรู้ มีจิตสำนึกที่ดีในการบริการ เป็นข้าราชการที่ดี มีคุณภาพ และพร้อมเป็นแบบอย่างให้แก่เพื่อนร่วมงาน ข้าราชการ ตลอดจนพี่น้องประชาชนและเยาวชนต่อไป

          สำหรับการจัดทำสื่อภาพยนตร์ส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการในครั้งนี้ เป็นสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ โดยจะเน้นกิจกรรมหรือเนื้อหาที่เป็นแรงบวกในการเสริมสร้างชีวิตการทำงาน การปฏิบัติตนของข้าราชการ และเป็นสื่อที่จะช่วยให้ทุกคนที่รับชมได้ตระหนักและเกิดแรงบันดาลใจที่จะละเว้นการทำชั่ว หมั่นทำความดี และยึดปฏิบัติตามหลักธรรม หิริ-โอตัปปะ

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ในแต่ละปีหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จะมีบุคลากรบรรจุเข้ามาใหม่ และการจัดทำสื่อภาพยนตร์ดังกล่าว จะเป็นประโยชน์สามารถใช้เป็นสื่อในการเสริมสร้างและแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีของข้าราชการรุ่นต่อๆ ไป เพื่อให้ได้ซึมซับความรู้ด้านจริยธรรมและข้อแนะนำต่างๆ จากสื่อดังกล่าว ซึ่งการจัดทำสื่อในครั้งนี้ นอกจากเป็นการสร้างสื่อเทคโนโลยีสร้างสรรค์แล้ว ยังเป็นปรากฏการณ์ที่ดีที่ข้าราชการไทยจะได้มีต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี เพื่อตอกย้ำให้ตระหนักถึงผลจากการกระทำของข้าราชการที่มีทั้งดีและไม่ดี เพื่อเป็นแบบอย่าง และเป็นแรงบันดาลใจให้กับข้าราชการที่ดียังคงยืนหยัดในสิ่งที่ดี มุ่งมั่นทำความดีต่อไป ขณะเดียวกันก็จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับข้าราชการใหม่ๆ ได้ยึดปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินชีวิต ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยอย่างจริงจังและยั่งยืน


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น