pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560

อธิบดีสค.เปิดอบรมขยายผลต้นกล้าในชุมชน จับมือสถาบันการศึกษา-เครือข่ายในพื้นที่นนทบุรี สร้างกลไกขับเคลื่อนการป้องกันความเสี่ยงการค้าประเวณี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2560 เวลา 13.00 น. นายเลิศปัญญา  บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการขยายผลต้นกล้าครอบครัวในชุมชน เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการค้าประเวณี ประจำปี 2560 กล่าวรายงานโดย นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ณ โรงเรียนสหศึกษา ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
นายเลิศปัญญา กล่าวว่า กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ซึ่ง พ.ร.บ.ฉบับนี้บังคับใช้ เพื่อเป็นกลไกด้านกฎหมายสำหรับใช้ในการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี มีเจตนารมณ์เพื่อลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี รวมถึงมีการกำหนดมาตรการในการบำบัด ฟื้นฟู พัฒนาอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ถูกแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี ทั้งนี้ ภายใต้สภาวะแวดล้อมและบริบทในสังคมไทยปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไป มีความซับซ้อนและหลากหลายและสุ่มเสี่ยงต่อการดำเนินชีวิตของเด็กและเยาวชนในครอบครัวมากขึ้น โดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นหญิงจำเป็นต้องเข้าใจสถานการณ์ เรียนรู้สังคม และต้องสามารถปรับตัว พัฒนา เปลี่ยนแปลงตนเองได้อย่างเหมาะสม เพราะถ้าหากเด็กกลุ่มนี้มีพื้นฐานการปรับตัวหรือเพศสภาวะไม่ดีพอ อาจจะทำให้ไม่รู้เท่าทันสังคม หรือมีความประพฤติที่เป็นอันตรายต่อชีวิตของตนเอง เช่น หลงใหลในวัตถุ และพฤติกรรมบริโภคนิยม ซึ่งอาจนำไปสู่การถูกล่อลวง ล่วงละเมิดทางเพศเพียงเพื่อต้องการเงินมาซื้อของใช้ฟุ่มเฟือยต่าง ๆ ได้
อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวต่อว่า เมื่อต้นปี 2560 (วันที่ 21 ก.พ. 2560) สค. ได้มีการจัดการฝึกอบรมต้นกล้าครอบครัว เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการค้าประเวณีโดยได้พัฒนาและจัดทำคู่มือหลักสูตรดังกล่าวขึ้น เพื่อใช้สนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีให้กับผู้ปฏิบัติงานของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวของ สค. ทั้ง 8 แห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและสามารถนำไปปรับใช้สำหรับดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ซึ่งหลักสูตรนั้นมีเนื้อหาการเรียนรู้เรื่องเพศสำหรับกลุ่มวัยใส (นักเรียนชั้น ป. 4 - ป. 6) โดยการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรจะคำนึงถึงวิถีชีวิต สังคม และประเพณีในท้องถิ่น ตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญในการสอน หรือจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาในชุมชน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เสริมทักษะ และความตระหนักในเรื่องเพศ ให้กับเด็กประถมปลาย หรือวัยใส เพื่อป้องกันมิให้ถูกล่อลวง/ล่วงละเมิดทางเพศ ตลอดจนไม่ถูกชักนำเข้าสู่กระบวนการค้าประเวณี

                                                                              โดยในวันนี้ สค. โดย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง และทีมกลไก One Home จังหวัดนนทบุรี ได้ต่อยอดโดยจัดโครงการขยายผลต้นกล้าครอบครัวในชุมชน เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการค้าประเวณี ประจำปี 2560 ซึ่งมุ่งไปที่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ด้วย 4 กิจกรรม สำคัญ ได้แก่ 1) กิจกรรมการเสริมสร้างความตระหนักในตนเอง 2) กิจกรรมการสร้างคุณค่าในตนเอง 3) กิจกรรมทักษะในการป้องกันตนเอง และ 4) กิจกรรมแนวทางในการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม  

                                       
                                                                 

พร้อมกันนี้นายเลิศปัญญา ได้กล่าวขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง และทีมกลไก One Home จังหวัดนนทบุรี ที่ให้ความร่วมมือกับ สค. ในการขับเคลื่อนโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ในระดับพื้นที่ร่วมกันมาโดยตลอด ได้แก่ โครงการส่งเสริมสัมพันธภาพของครอบครัว (ค่ายครอบครัว), โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว, โครงการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ 110  วัน และโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเพิ่มทางเลือกสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์และการถูกล่อลวง (โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น 10  วัน) ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบล  บางบัวทอง ได้ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา


*******************
---------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น