pearleus

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

นครปฐม จัดงานวันรพี ประจำปี 2560

เมื่อ 7 สิงหาคม 2560 ที่บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดนครปฐม นายสมศักดิ์ คุณเลิศกิจ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศล และวางพวงมาลาถวายสักการะ หน้าพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2560 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ผู้บริหารหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม หน่วยงานทหาร ตำรวจ ส่วนราชการต่างๆ และหน่วยงานภาคเอกชน ร่วมพิธีในครั้งนี้ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสดุดีพระเกียรติคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงวางรากฐานกิจการศาล และปฏิรูประบบกฎหมายไทย ซึ่งนักกฎหมายต่างพากันถวายพระนามแด่พระองค์ท่านว่า พระบิดาแห่งกฎหมายไทย
          พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงมีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งประสูติแก่เจ้าจอมมารดาตลับ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2417 ทรงจบการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยมทางกฎหมาย ณ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ ทรงมีผลงานทางกฎหมาย อาทิ ทรงเป็นกำลังสำคัญในการจัดวางระเบียบศาลยุติธรรมทั้งในกรุงเทพฯ และหัวเมืองต่างๆ ให้เป็นระบบใหม่ มีความก้าวหน้าทัดเทียมกับต่างประเทศ อีกทั้งทรงเป็นคณะกรรมการตรวจชำระพระราชกำหนดบทพระอัยการจนสำเร็จเป็นกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 ซึ่งถือเป็นประมวลกฎหมายไทยฉบับแรก และทรงจัดตั้งโรงเรียนสอนกฎหมายขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย

ด้วยพระอัจฉริยภาพ พระองค์จึงได้รับการถวายพระสมัญญานามว่า พระบิดาแห่งกฎหมายไทยและเรียกวันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์ว่า วันรพี


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น