pearleus

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

อธิบดีฯดย.เปิดมหกรรมสร้างสรรค์พลังบวกในเด็กและเยาวชน พร้อมมอบรางวัลแก่อปท.และDJ. TEEN ผลงานเด่น


                                                      
                                                             
 
                                                
 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่  7 ส.ค. 60  เวลา 13.20  น. ณ โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสร้างสรรค์พลังบวกในเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พร้อมทั้งมีการมอบรางวัลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการดำเนินงานพื้นที่และกิจกรรมสร้างสรรค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นดีเด่น ประจำปี 2560  มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินพื้นที่และกิจกรรมสร้างสรรค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและเพื่อส่งเสริมขวัญและกำลังใจแก่เครือข่ายแกนนำสภาเด็กและเยาวชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
โดยมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย เครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน DJ TEEN เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัว เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายที่สนับสนุนงานของ DJ TEEN และสื่อมวลชน รวมทั้งสิ้น 300  คนนายวิทัศน์ เปิดเผยว่า ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว รัฐบาลได้ประกาศให้ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” เป็นวาระแห่งชาติและมีการจัดทำยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2560  – 2569  และพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559  กรมกิจการเด็กและเยาวชนจึงขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 2และยุทธศาสตร์ที่ 4  พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาในวัยรุ่น พ.ศ.2559  มาตรา9  โดยจัดสวัสดิการให้แก่แม่วัยรุ่นที่ประสบปัญหา รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
นายวิทัศน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมากรมกิจการเด็กและเยาวชนได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์รักเด็กในบ้านพักเด็กและครอบครัว76  จังหวัด เพื่อบริการให้ความช่วยเหลือแม่วัยรุ่นที่ประสบปัญหา รวมทั้งเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน DJ TEEN 228  เครือข่าย/76  จังหวัด ดำเนินการสื่อสารชุมชน ตระหนักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในชุมชนท้องถิ่นตนเอง รวมทั้งสามารถสื่อสารเรื่องเพศอย่าสร้างสรรค์กับบุตรหลาน
โดยเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน DJ TEEN สื่อสาร รณรงค์ใน 2  รูปแบบ ได้แก่ การจัดรายการวิทยุ เสียงตามสายหรือสื่อออนไลน์ โดยดำเนินกิจกรรมจัดรายการ  228  ช่องรายการ/76  จังหวัด อย่างต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ และการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ผ่านวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น สอดแทรกเนื้อหาเรื่องเพศวิถีศึกษาท้องถิ่น และความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ดำเนินการใน 228  ตำบล รวม 684  กิจกรรม มีเด็ก เยาวชน พ่อแม่ ผู้ปกครองและคนในชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 40,000  คน
                                 
 อีกทั้งได้มีการจัดประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการดำเนินงานพื้นที่และกิจกรรมสร้างสรรค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นดีเด่น ประจำปี 2560 ๐ ภายใต้กิจกรรมสื่อรณรงค์ 2  รูปแบบ ได้แก่ การจัดรายการวิทยุ เสียงตามสาย และการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ผ่านวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับ “รางวัลพื้นที่และกิจกรรมสร้างสรรค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” รวมทั้งสิ้น 10  รางวัล แบ่งเป็น การจัดรายการวิทยุ เสียงตามสาย จำนวน 5  รางวัล (รางวัลชนะเลิศได้แก่ เทศบาลตำบลช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่) และกิจกรรมสร้างสรรค์ผ่านวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น จำนวน 5 รางวัล (รางวัลชนะเลิศได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง) รวมทั้งสิ้น 10  รางวัล

                                                  
                                                                          นายวิทัศน์ กล่าวทิ้งท้ายว่า สำหรับงานมหกรรมสร้างสรรค์พลังบวกในเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นครั้งนี้ เป็นการประกาศให้สังคมทราบถึงพลังของเด็กและเยาวชน ในการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้วยการคิด วิเคราะห์ สามารถจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขและเฝ้าระวังปัญหาสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชนมีความเป็นพลเมือง เก่ง ดี มีสุข และ สร้างสรรค์ กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานมีการแสดงโชว์ผลงาน การจัดรายการ  DJ TEEN  การแสดงเชิงวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สอดแทรกเรื่องเพศวิถีศึกษา นิทรรศการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการดำเนินงานพื้นที่ และกิจกรรมสร้างสรรค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นดีเด่นที่ได้รับรางวัล อาทิ สรภัญญะสอนหญิง / หมอลำท้องถิ่น ศิลปะพื้นบ้านสืบสานปณิธานพ่อของแผ่นดิน / ลิเกฮูร์ลูอนาชีด Stop teen MOM / เพลงอีแซวรณรงค์ยุติการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น / วัฒนธรรมนำสู่การเรียนรู้เพศวิถีศึกษาหมอลำดีเจทีน เรื่องกินสุกก่อนห่าม / วิถีพอเพียงกำเมืองสอนลูก กึ๊ดถูกเรื่องเพศศึกษา ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือ ของ อปท. ที่เห็นความสำคัญและเปิดโอกาสให้สภาเด็กและเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม
                                             


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น