pearleus

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

เดินหน้าแผนฯ ประเทศไทยไร้ขยะ

 มหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดบูรณาการทุกภาคส่วน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
เดินหน้าแผนปฏิบัติการ ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง ประชารัฐ” ระยะ ปี
เร่งลดปริมาณขยะให้ได้ร้อยละ ในปี 2560


          เมื่อ 28 พ.ย. 59 นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งให้ทุกจังหวัดดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ภายใต้โครงการจังหวัดสะอาด” โดยอาศัยกลไก ประชารัฐ” สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางคือบ้านเรือนของประชาชน ประกอบกับที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยทำหน้าที่กำกับดูแลให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย         ตามแผนปฏิบัติการฯ ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทางประชารัฐ” ระยะ ปี ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
          เพื่อให้การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมติคณะรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย     จึงได้แจ้งแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยปี 2560 ให้ทุกจังหวัดเร่งดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประเทศไทยไร้ขยะ” โดยใช้หลัก 3Rsคือ การใช้น้อย (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เริ่มดำเนินการตั้งแต่ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 โดยในส่วนกลางได้จัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ” ขึ้น เพื่อบูรณาการการทำงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ และจัดทำฐานข้อมูลกลางด้านการขยะมูลฝอยของประเทศ กำกับติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานของส่วนราชการและจังหวัด รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะรัฐมนตรีทราบอย่างต่อเนื่อง โดยมีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
          สำหรับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประเทศไทย ไร้ขยะ” ระยะ ปี ในพื้นที่จังหวัด ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ โดยจังหวัดจะทำหน้าที่ชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดให้กับทุกภาคส่วนในพื้นที่ได้รับทราบและจัดทำแผนปฏิบัติการในระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนปฏิบัติการฯ รวมทั้งจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันระหว่างส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนในพื้นที่ โดยกำหนดมาตรการ   ที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขขยะมูลฝอยในจังหวัดทั้งขยะใหม่และขยะเก่า เช่น การรณรงค์ประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรม   ลดและคัดแยกขยะภายใต้หลัก 3Rs การจัดกิจกรรม Kick off สร้างประเทศสะอาดภายใต้สโลแกน “ Thailand claening day” การจัดกิจกรรม big cleaning ช่วยกันทำให้พื้นที่สาธารณะ ตลาด ถนนสายหลัก สายรองมีความสะอาดและ          เป็นระเบียบเรียบร้อย กิจกรรมการตรวจตลาดสะอาดตามมาตรฐานสากล กิจกรรมในโรงเรียน เช่น ธนาคารขยะในโรงเรียน เป็นต้น      ในส่วนของการจัดการกับขยะเก่าจะมีการสำรวจข้อมูลปริมาณและการจัดการขยะมูลฝอย ในพื้นที่เพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อนำมาใช้บริหารจัดการขยะต่อไป 
          รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า แผนปฏิบัติการ ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตั้งเป้าลดปริมาณขยะที่เข้าสู่ระบบกำจัดที่ปลายทางให้ลดลงร้อยละ เมื่อเทียบกับปี 2559 และให้มีชุมชน/หมู่บ้านต้นแบบในการบริหารจัดการขยะ   มูลฝอยและขยายผลให้ได้ร้อยละ 40 ของชุมชนหรือหมู่บ้านในจังหวัดภายในปี 2560 โดยกระทรวงมหาดไทยจะติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ และข้อเสนอต่างๆ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีทราบ และจะมีการสรุป     
ถอดบทเรียนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดเพื่อวางแผนดำเนินงานในปีต่อไปด้วย 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น