pearleus

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

จังหวัดนครปฐม จัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ที่โรงเรียนทวารวดี อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พลตำรวจตรี สราวุฒิ การพาณิช รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล เป็นประธานเปิดโครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ 1  ให้แก่นักเรียนจำนวน 120 คน โดยพันตำรวจตรีเชวง จันทร์วงศ์ หัวหน้าตำรวจสันติบาลนครปฐม กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่เรียกระบอบการปกครอง ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เหตุผลพื้นฐานมาจากรากฐานของสังคมไทยที่เคารพเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งประชาชนชาวไทยได้รับการปลูกฝังเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน พระมหากษัตริย์ได้ทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรม บำบัดทุกข์ บำรุงสุขของประชาชน ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองและศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองแม้ในยามเกิดวิกฤต
ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้กับประชาชนมีความเคารพรัก เทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยจัดตั้งเป็นเครือข่ายภาคประชาชนครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ อาทิ กลุ่มนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อนำไปสู่การดำเนินการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและสนับสนุนกลุ่มเครือข่ายแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และต่อต้านภัยคุกคามต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนดำรงชีวิตตามทางเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี
สำหรับ การจัดอบรบรุ่นที่ 2 วันที่ 13 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวเทศบาลนครนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จำนวน 120 คน รุ่นที่ 3 วันที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม จำนวน 120 คน และรุ่นที่ 4 วันที่ 19 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จำนวน 120 คน​

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น