pearleus

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

มท.สั่งทุกจังหวัดสำรวจสถานที่เก็บข้าว

กระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัด เร่งสำรวจข้อมูลสถานที่เก็บข้าว ยุ้งฉาง ไซโล  ธนาคารข้าวทั่วประเทศ ทั้งที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการและของเกษตรกรชาวนา เพื่อวางแผนในการให้ความช่วยเหลือและบริหารจัดการข้าวอย่างเป็นระบบ 


   เมื่อ 27 พ.ย.59 นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางในการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวนา เนื่องจากปัญหาราคาข้าวเปลือกในฤดูการผลิตปี 2559/ 60 มีราคาตกต่ำ โดยได้ดำเนินการทั้งมาตรการเร่งด่วนและระยะต่อไป เช่น การบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ช่วยเหลือรับซื้อข้าวในฤดูการผลิตปีปัจจุบันโดยตรงจากชาวนา การเปิดพื้นที่ตลาดให้ชาวนานำเข้ามาจำหน่าย การอนุญาตให้ใช้ลานของสถานที่ราชการเป็นลานตากข้าวเพื่อลดความชื้น รวมไปถึงการตรวจสอบกำกับดูแลการซื้อขายข้าว สถานที่รับซื้อในพื้นที่จังหวัดให้เกิดความเป็นธรรมแก่เกษตรกร  
     เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือในหลายๆ มาตรการโดยเฉพาะการรณรงค์ให้ชาวนาชะลอการขายข้าวโดยให้ชาวนาเก็บข้าวไว้ก่อนเพื่อหาจังหวะขายเมื่อราคาข้าวสูงขึ้น นั้น
     ปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ดำเนินการจัดประชุมและบูรณาการผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่ เกษตรจังหวัด สหกรณ์จังหวัด พาณิชย์จังหวัด ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ประจำจังหวัด และพัฒนาการจังหวัด สำรวจข้อมูลยุ้งฉาง ไซโล ธนาคารข้าว ที่มีการดำเนินการโดยสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หรือผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าในพื้นที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน โดยให้สำรวจข้อมูลตั้งแต่เรื่องของจำนวน ยุ้งฉาง ไซโร ธนาคารข้าวและปริมาตรความจุ รวมถึงสถานที่ตั้ง และให้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายในวันที่ 1 ธันวาคมนี้ 
    รวมไปถึงให้สำรวจข้อมูลยุ้งฉาง  ไซโลซึ่งเป็นของเกษตรกรชาวนาด้วย โดยให้สำรวจเป็นรายอำเภอทั้งจำนวนยุ้งฉางหรือไซโลที่มีและปริมาตรความจุที่สามารถเก็บข้าวได้
โดยได้กำชับให้นายอำเภอทุกแห่งควบคุมกำกับดูแลในการสั่งการให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านสำรวจข้อมูลในพื้นที่ให้เป็นปัจจุบันและ ถูกต้องครบถ้วนเพื่อกระทรวงมหาดไทยจะได้จัดทำเป็นฐานข้อมูลสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆไว้ใช้ประกอบการกำหนดมาตรการช่วยเหลือชาวนาและเกษตรกรอื่นๆในปีต่อๆไปด้วยโดยรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 นี้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น