pearleus

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

เทศบาลนครสมุทรสาคร ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔..ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสมุทรสาคร

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 28 พ.ย.59 นายชัยพจน์ สุนทรโรหิต ประธานสภาเทศบาลสมุทรสาคร เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ก่อนเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ โดยมี นายสุภาพ แซ่เฮ้ง นายกเทศมนตรี นายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา นายชวลิต ลิ้มธนสาร นายสาคร อิ่มพรรณไชย นายศักดิ์ชัย นิมิตรปัญญา รองนายกเทศมนตรี นายประวิทย์ มณีโรจน์ ประธานที่ปรึกษาและข้าราชการในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร เข้าร่วมโดยมีระเบียบวาระการประชุม ๘ เรื่อง ว่าด้วยเรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ การรับรองรายงานประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ กัน ยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ การรายงานของเทศบาลนครสมุทรสาคร ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (กองวิชาการ) รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๐) เรื่องญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ (สำนักปลัด) การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (สำนักการช่าง) และเรื่องญัตติอื่นๆ โดยมีนายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอมอบให้คณะผู้บริหารและข้าราชหน่วยงานในสังกัดเป็นผู้อธิบายให้ที่ประชุมทราบ.

เงาพญาราหู รายงาน


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น