pearleus

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวให้การต้อนรับคณะสหพันธ์สตรีแห่งชาติยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อ 31 ต.ค. 2559 เวลา 10.00 น. นางสาววันเพ็ญ สุวรรณวิสิฏฐ์ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวและผู้บริหารกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ให้การต้อนรับ Madam Nongbu Yangzong รองประธานสหพันธ์สตรีแห่งยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ พร้อมด้วย นางทิพวรรณ กิตติสถาพร รองเลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติและนางเยาวมาลย์ วัชรเรืองศรี กรรมการสบทบสภาสตรีแห่งชาติ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี โดยมี นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี และทีมงานให้การดูแลรับรองและนำเยี่ยมชมโครงการต่างๆของศูนย์ฯ
     นางสาววันเพ็ญ กล่าวว่า การขับเคลื่อนภารกิจด้านสตรีของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคมที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเสรีภาพของบุคคล ส่งเสริมบทบาทสตรี การสร้างความมั่นคงทางด้านรายได้ รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นฐานที่มีการบริหารจัดการทุนในชุมชนให้เกิดประโยชน์ ต่อการพัฒนาทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการ  มีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ และองค์กรภาคีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมในรูปแบบประชารัฐร่วมพัฒนา
     Madam Nongbu Yangzong รองประธานสหพันธ์สตรีแห่งยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ ซึ่งให้ความสนใจในประเด็นการพัฒนาศักยภาพและสิทธิมนุษยชนของสตรีทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย จึงได้มาเยี่ยมชมการดำเนินงานในระดับพื้นที่ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีภารกิจในการพัฒนาศักยภาพสตรีกลุ่มเสี่ยง/สตรีด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นพลังที่สำคัญส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศต่อไป นางสาววันเพ็ญกล่าวในตอนท้าย
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น