pearleus

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ส.ค.ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่สถาบันครอบครัว

 
เมื่อวันที่  17 พ.ย.59 เวลา 09.30 น. รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นายวิศิษฐ์ เดชเสน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานด้านครอบครัวและบรรยายพิเศษ “นโยบายการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว”กล่าวรายงานโดย ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสถาบันครอบครัว นางดารารัตน์ แก้วสลับสี การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 พ.ย. 59 มีวัตถุประสงค์เพื่อซักซ้อมแนวทาง และการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานด้านครอบครัว ให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) และเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว 76 จังหวัด ตลอดจนเจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด สค. ทั้ง 8 แห่ง รวมจำนวน 170 คน ในการเชื่อมประสานการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายด้านครอบครัวจากส่วนกลางสู่การปฏิบัติในส่วนภูมิภาคร่วมกับอย่างจริงจัง เพื่อนำไปสู่การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในปีงบประมาณ 2560 ตอบสนองนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 9 นโยบายเร่งด่วน 5 นโยบายบริหารการพัฒนา และ 5 นโยบายการขับเคลื่อนระดับพื้นที่/จังหวัด เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวต่อไป ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น