pearleus

วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560

ชูแนวคิด “Family comes first " พม. จัดงานวันแห่งครอบครัวปี60 มอบโล่"ร่มเย็น-พอเพียง"กว่า91รางวัล


 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 60  เวลา 09.30 น. พล.ร.อ.ณรงค์  พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2560 พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติครอบครัวร่มเย็นและรับมอบข้อเสนอสมัชชาครอบครัวแห่งชาติ ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม ชั้น 2 อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

พล.ร.อ.ณรงค์ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับทุกครอบครัวที่ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นครอบครัวร่มเย็นในวันนี้ รัฐบาลตระหนักดีว่าสถาบันครอบครัวมีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของประชากรในประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศมั่นคงและยั่งยืน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปีพุทธศักราช 2533 กำหนดให้วันที่ 14 เมษายน ของทุกปี เป็นวันแห่งครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัว สร้างแนวคิดให้ครอบครัวได้เรียนรู้ร่วมกัน พร้อมกับน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัว และรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาครอบครัวให้มากขึ้น
 นอกจากนี้ ยังมีมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว ปี 2560 – 2564 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.59 เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสถาบันครอบครัวไปในทิศทางเดียวกัน

พล.ต.อ.อดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อวิธีคิดและการดำเนินชีวิตของคนในครอบครัว สมาชิกในครอบครัวไม่สามารถทำตามบทบาทหน้าที่อย่างเหมาะสม พ่อแม่มุ่งจะหารายได้มาจุนเจือครอบครัว ไม่มีเวลาอบรมเลี้ยงดูบุตร ส่วนผู้สูงอายุก็ถูกทอดทิ้งให้อยู่กับเด็กตามลำพัง ทำให้ครอบครัวขาดความสมดุล เกิดความขัดแย้งในครอบครัวเป็นสาเหตุหนึ่งที่นำไปสู่การใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหา
 รมว.พม.ระบุว่า พม.ตระหนักดีว่าคนที่มีความสุขในครอบครัว จะส่งผลให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ สังคมร่มเย็นเป็นสุขประเทศชาติเจริญก้าวหน้า การจัดงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “Family comes first : ครอบครัวพอเพียง อยู่อย่างเพียงพอ” จึงเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จะช่วยกระตุ้นให้ทุกส่วนเห็นความสำคัญของครอบครัวหันมาใช้กลไกการเรียนรู้ภายในครอบครัวเป็นฐานในการร่วมกันแก้ไขปัญหาของสังคมโดยรวม
 ทั้งนี้อาศัยพื้นฐานของความรักความผูกพันในครอบครัวร่วมกับการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต อันจะทำให้ชุมชนและสังคมเข้มแข็ง ผ่านพ้นวิกฤตต่าง ๆ ไปได้
 โดยในปีนี้ กิจกรรมสำคัญภายในงานประกอบด้วย การมอบโล่เกียรติคุณแก่ครอบครัวร่มเย็น บุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว และครอบครัวผู้มีชื่อเสียง รวม 91 รางวัล การมอบข้อเสนอมติสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2560 ให้กับผู้แทนรัฐบาล การจัดนิทรรศการแสดงแนวคิดเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 อย่างไรก็ตามปีนี้มีบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ครอบครัวผู้มีชื่อเสียงและสื่อส่งเสริมสัมพันธภาพภายในครอบครัว ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ตัวอย่างเช่น ครอบครัวของคุณงามทิพย์  ฉัตรบริรักษ์ เป็นตัวอย่างของครอบครัวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่สามารถเลี้ยงดูลูกโดยลำพังได้เป็นอย่างดี ครอบครัวของคุณพิธา  ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นตัวแทนของครอบครัวนักธุรกิจ ซึ่งถือเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดน่าสนใจ
 นอกจากนี้ยังมีสื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวได้รับรางวัลดังกล่าวด้วย นั่นคือ ละครเรื่องดวงใจพิสุทธิ์ ที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของครอบครัว และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก พร้อมกันนี้ยังมีนิทรรศการส่งเสริมทักษะอาชีพโดยโครงการทอฝันและผลิตภัณฑ์ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ในพื้นที่กิจกรรม Learning Zone สำหรับครอบครัว

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวในตอนท้ายว่า ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ปฏิบัติงานด้านครอบครัว ตัวแทนครอบครัวจากทุกจังหวัด และสื่อมวลชน จำนวน 900 คน

*****************

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น