pearleus

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560

จ.นครปฐมมอบโล่เกียรติคุณ ให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลต้นแบบตามคุณธรรม 9 ประการ

เมื่อ 28 เมษายน 2560 ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณ ให้แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลต้นแบบตามคุณธรรม 9 ประการ ตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กำหนดให้สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมบูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมคัดเลือกบุคคลต้นแบบตามคุณธรรม 9 ประการ ตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้แก่ ความพากเพียรอดทน การเสริมสร้างคนดี การรู้รักสามัคคี การมีน้ำใจ การใฝ่ประหยัด ความซื่อสัตว์สุจริต เศรษฐกิจพอเพียง การเรียงร้อยไมตรี และความหวังดีมีเมตตา ในโครงการตามรอยคุณธรรม รัชกาลที่ 9 และเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 10 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 9 ประการ ให้มีขวัญ กำลังใจ ความภาคภูมิใจ และเป็นต้นแบบให้แก่บุคคลกลุ่มต่างๆ ในสังคม การคัดเลือกบุคคลต้นแบบตามคุณธรรม 9 ประการ ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลต้นแบบตามคุณธรรม 9 ประการ จำนวน 4 คน ซึ่งบุคคลทั้ง 4 นับเป็นต้นแบบที่ดีในการปฏิบัติตามหลักคุณธรรม เป็นผู้เสียสละ ทุ่มเท อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ พากเพียร มีจิตอาสา และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ได้แก่ 1.นางสาวจิตกวี กระจ่างเมฆ ตำบลด้วน   อำเภอดอนตูม 2.นายสมศักดิ์ อยู่มาก ตำบลบางหลวง   อำเภอบางเลน 3.นางณภัทร เล็กแดงอยู่ ตำบลวังตะกู   อำเภอเมืองนครปฐม 4.นายปรีชา ใหญ่สิมา   ตำบลบางระกำ  อำเภอบางเลน
...................................................

ชุติมา ลีนุกูล สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.นครปฐม/ข่าว  0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น