pearleus

วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560

รมว.มท.ประธานเปิดการรณรงค์อุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์

รมว.มท.ประธานเปิดการรณรงค์อุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
ภายใต้แนวคิด "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" สั่งคุมเข้มตามมาตรการ 4 ห้าม 2 ต้อง
เมื่อ 10 เม.ย. 60  เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม1 อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานภาคีเครือข่าย และมีการถ่ายทอดสดผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 ภายใต้แนวคิด "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" เน้นบูรณาการแบบ "ประชารัฐ" และการบริหารจัดการในมิติเชิงพื้นที่ พร้อมกำชับทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยทางถนน ตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นตามคำสั่ง คสช. โดยยึดหลัก "4 ห้าม 2 ต้อง" สร้างความปลอดภัยในการเดินทาง ควบคู่การจัดตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ ด่านชุมชน และจุดบริการบนเส้นทางสายต่างๆ รวมถึงการดำเนินมาตรการทางสังคม การกำหนดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัยและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (zoning) และการคุมเข้มพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนน เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับทุกการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้ถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยและเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข
โอกาสนี้ พลเอก อนุพงษ ์เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เปิดเผยว่า ในวันนี้เป็นวันเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงที่มีวันหยุดยาว นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องประชาชน และได้ให้ความสำคัญในการดูแลความปลอดภัยการเดินทางของประชาชนในช่วงดังกล่าว โดยได้มีมาตรการต่างๆ มาบังคับใช้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยเน้นการสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบของทุกคนในการใช้รถใช้ถนน รวมทั้งขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กฎหมาย เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน และขอเน้นย้ำให้ทุกหน่วยได้บูรณาการทำงานร่วมกันในรูปแบบ "ประชารัฐ" และการบริหารจัดการในมิติเชิงพื้นที่ โดยเฉพาะมาตรการบังคับใช้กฎหมาย ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันรณรงค์ "การสร้างวินัยจราจร" และ "ความปลอดภัยทางถนน" และสิ่งสำคัญที่จะต้องเน้นย้ำ คือ การไม่ขับรถเร็ว การดื่มแล้วขับ เป็นต้น โดยขอให้เข้มงวดกวดขัน รวมถึงการรณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด และให้ปฏิบัติตามหลัก 4 ห้าม 2 ต้องได้แก่ 4 ห้าม...ห้ามขับรถเร็ว ห้ามดื่มแล้วขับ ห้ามโทรแล้วขับ ง่วงห้ามขับ  2 ต้อง...ต้องสวมหมวกกันน็อก และต้องคาดเข็มนิรภัยทุกครั้งที่เดินทาง สำหรับมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ได้เน้นย้ำตามมาตรการหลัก 6 ด้าน ครอบคลุมทั้งด้านถนน ด้านยานพาหนะ ด้านการสัญจร ด้านการบังคับใช้กฎหมาย ด้านความปลอดภัยทางน้ำ และด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ ควบคู่การควบคุมปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุต่างๆ รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่พี่น้องประชาชนด้วย นอกจากนี้ ให้ใช้มาตรการทางสังคมในการเข้มงวดการสร้างความปลอดภัยในระดับพื้นที่ โดยจัดตั้งด่านชุมชน และจัดชุดอาสาสมัครสอดส่องดูแลความปลอดภัยในการเดินทางบนเส้นทางสายรอง รวมถึงจัดโซนนิ่งพื้นที่เล่นน้ำ พร้อมรณรงค์การเล่นน้ำตามประเพณีวิถีไทยในขอบเขตที่เหมาะสมกับห้วงเวลาในการถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พร้อมทั้งได้กำชับให้ทุกจังหวัดติดตามและประเมินสถานการณ์อุบัติเหตุในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อปรับแผนและรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ช่วงเวลาในการเดินทางและการเล่นน้ำสงกรานต์ในแต่ละพื้นที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทยและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันบูรณาการในการทำงานอย่างเต็มที่ มีการประสานร่วมกับภาคีเครือข่าย ในการสนับสนุนการทำงานตามมาตรการและแนวทางที่ได้กำหนด ทั้งนี้ ขอความร่วมมือทุกฝ่าย รวมถึงสื่อต่างๆ ช่วยกันรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักและมีจิตสำนึกในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนร่วมกัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของทุกหน่วยงานจะเป็นพลังสำคัญในการรักษาชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน  ท้ายนี้ ขอให้เทศกาลสงกรานต์นี้ เป็นเทศกาลแห่งความสุขและปลอดภัย และฝากให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนในการปฏิบัติงานทุกท่าน
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น