pearleus

วันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560

นครปฐมเปิดงานการสัมมนาขับเคลื่อนการพัฒนานครปฐมสู่ไทยแลนด์ 4.0

วันที่ 4 เมษายน 2560 ที่หอประชุมอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการสัมมนา ขับเคลื่อนการพัฒนานครปฐมสู่ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งจังหวัดนครปฐม โดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรม หอการค้า ชมรมธนาคาร สมาคมท่องเที่ยว ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อสร้างความพร้อมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกิจกรรมต่างๆ ทั้งการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมือง  ธุรกิจการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การท่องเที่ยวและระบบการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงกับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อีกทั้งร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความเห็น กรอบแนวคิด และแนวทางสำหรับขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดนครปฐมอย่างบูรณาการ โดยคำนึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรอิสระ และประชาชน ร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนมาก

นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จังหวัดนครปฐมมีบทบาทเป็นศูนย์กลางการศึกษา การวิจัยเทคโนโลยีทางการเกษตรและอาหารปลอดภัย การแปรรูปและผลผลิตต่อเนื่องจากการเกษตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนาและเชิงวัฒนธรรม เป็นศูนย์รับและกระจายสินค้าที่เชื่อมโยงกับกรุงเทพมหานครและภูมิภาคต่างๆ รวมทั้งรองรับการขยายตัวด้านที่อยู่อาศัยจากกรุงเทพมหานคร โดยมีแนวทางการพัฒนาจังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นเมืองปริมณฑล ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการบริการธุรกิจและการพาณิชย์ ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ ศูนย์บริการด้านสุขภาพ การศึกษา และเมือง เพื่อการอยู่อาศัย โดยประสานการวางระบบโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ และบริการทางสังคมกับมาตรการทางผังเมืองในการชี้นำให้การขยายตัวเมืองให้เป็นไปอย่างมีแบบแผนและเหมาะสมรวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การเดินทางและการขนส่งโดยสะดวกและปลอดภัย ทั้งนี้จังหวัดนครปฐมได้ให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) โมเดลประเทศไทย 4.0 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) เพื่อตอบสนองศักยภาพและความต้องการของประชาชนในพื้นที่
อานนท์ มุ่งลิ้ม - ภาพ/ข่าว
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น